Ви є тут

Внутрішньовидова мінливість Cercospora beticola Sacc. та вдосконалення методів оцінки стійкості цукрових буряків до церкоспорозу


Номер роботи - M 0

М97

Автор: Сюмка А.А.

 

Представлена Інститутом цукрових буряків Української академії аграрних наук.

 

Внутривидовая изменчивость Cercospora beticola Sacc. и усовершенствование методов оценки устойчивости сахарной свеклы к церкоспорозу

Автор: Сюмка А.А.

 

Intraspecific changeability of Cercospora beticola Sacc. and improvement of methods for evaluation of sugar beet resistance to Cercospora leaf spot disease

Author: Syumka A.

 

Кількість публікацій: 4 статті, 2 патенти.

 

Роботу присвячено вивченню внутрішньовидової мінливості гриба Cercospora beticola. Створено колекцію з 32 ізолятів збудника церкоспорозу, відібраних із різних грунтово-кліматичних зон України та Росії. Застосовування методу люмінесцентної мікроскопії дозволило визначити культури C. beticola, виділені з уражених церкоспорозом тканин листків цукрових буряків.

Встановлено значну мінливість ізолятів за культуральними показниками та вмістом церкоспорину. Молекулярно-генетичні дослідження не виявили взаємозв’язків між вибірками ізолятів, згрупованих за ознакою вмісту токсину та їх філогенетичною спорідненістю.

Удосконалено метод створення штучного інфекційного фону з застосуванням ізолятів C. beticola, що дозволило дослідити їх вірулентність та вплив на показники стійкості цукрових буряків. Показано наявність антагоністичних взаємовідносин між популяціями збудника церкоспорозу та окремими ізолятами.

Удосконалено методики визначення активності каталази, пероксидази та поліфенолоксидази. Визначено особливості зміни ферментної активності тканин цукрових буряків в умовах in vitro при дії культуральних метаболітів гриба C. beticola. Запропоновано ефективний метод введення в культуру in vitro експлантів з насіння представників роду Beta L.