Ви є тут

Україна у сучасному міжнародному бізнесі


Номер роботи - P 2 ПОДАНА

Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Автори: Вергун В.А., Росшивалов Д.П., Ступницький О.І., Мазуренко В.П., Якубовський В.В., Голубій І.Є., Кредісов А.І., Приятельчук О.А.

 

Авторами на основі теоретичних досліджень і експериментів визначено тенденції, закономірності, проблеми і загрози розвитку сучасної системи міжнародного бізнесу в умовах глобалізації, специфіку та особливості участі України у міжнародному бізнесі.

Створено наукові основи для подальших теоретичних досліджень як міжнародного бізнесу в цілому, так і таких його складових як міжнародний менеджмент і маркетинг, ризик-менеджмент, страхування, логістика, нових форм, зокрема нано- і біотехнологічного, венчурного, еколого-соціального, загальних закономірностей та специфічних особливостей участі України у міжнародному бізнесі, зовнішньоекономічної діяльності українських компаній та шляхів підвищення її ефективності та конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.

Авторами розроблено методологічні та методичні підходи до аналізу українського бізнес-середовища, виокремлено ключові чинники, що впливають як на середовище, так і форми та напрями зовнішньоекономічної діяльності українських компаній, Розроблено ефективні методи аналізу факторів міжнародної конкурентоспроможності, узагальнено та систематизовано наявні знання про особливості функціонування механізму українського бізнесу, закономірності та тенденції його подальшого вдосконалення і підвищення ефективності, адаптацію до європейських і світових стандартів з метою повномасштабної інтеграції у світогосподарські структури.

Запропоновано поетапні, системі, послідовні дії по оптимізації інституційних, техніко-технологічних, фінансово-економічних, соціальних засад здійснення українськими компаніями міжнародної бізнесової діяльності, їх адаптації до європейських і світових стандартів, конкретні заходи по нарощуванню масштабів та диверсифікації національного експорту, збільшенню частки України у високотехнологічному, наукомісткому експорті.

Результати дослідження впроваджено у навчальний процес ВНЗ України, що здійснюють підготовку фахівців у сфері міжнародного бізнесу.

 

Кількість публікацій: 10, в т.ч. підручник, 4 монографії, 5 навчальних посібників. За даною тематикою захищено 2 докторські та 28 кандидатських дисертацій.