Ви є тут

Удосконалення методів контролю зміни фізико-механічних властивостей металоконструкцій довготривалої експлуатації у паливно-енергетичному комплексі


Номер роботи - M 24 ПОДАНА

Автори:


 Совершенствование методов контроля изменения физико-механических свойств металлоконструкций долговременной эксплуатации в топливно-энергетическом комплексеАвторы:  Карпаш М.О., Тацакович Н.Л., Доценко Е.Р.  Development the methods of evaluation thephysical and mechanical properties changes of long-termused metallworks on the  fuel and energy industryAuthorsKarpashM.O., TatsakovychN.L., DotsenkoYe.R.


 

Автори: Карпаш М.О.,к.т.н.,  Тацакович Н.Л., к.т.н.,   Доценко Є.Р., к.т.н.  

 

Представлена  Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу.

 

Удосконалено методи і розроблено засоби визначення фактичних фізико-механічних властивостей матеріалів металоконструкцій, що використовуються у паливно-енергетичному комплексі. Розроблено методичне та інформаційне забезпечення визначення досліджуваних властивостей матеріалів та їх деградації у ході тривалої експлуатації.

 Розроблено наукові засади та методологію комплексного неруйнівного контролю основних фізико-механічних характеристик сталей (межа плинності/ витривалості, ударна в’язкість) безпосередньо в експлуатаційних умовах шляхом врахування комплексу стандартизованих інформативних параметрів (теплопровідність, питомий електричний опір, твердість тощо).

Розроблено інформаційну базу даних щодо інформативних параметрів та засобів вимірювання для визначення фізико-механічних властивостей, а також банк даних фізико-механічних властивостей матеріалів металоконструкцій довготривалої експлуатації нафтогазової галузі, що у комплексі можуть слугувати для вирішення одного з основних завдань Державної науково-технічної програми "Ресурс".

Основні результати виконаного комплексу робіт успішно апробовано в умовах ДК "Укртрансгаз", ДП "Укрхімтрансаміак", ПАТ "Укртранснафта", ТзОВ "НВФ "Зонд".

Економічний ефект досягається завдяки своєчасному виявленню невідповідних металоконструкцій та виведенню їх з експлуатації, забезпеченню відпрацювання повного технічного ресурсу обладнання за показниками відповідності фактичних фізико-механічних характеристик нормативним значенням та умовам експлуатації та зменшенні невиробничих витрат, пов’язаних із ліквідацією відмов та техногенних аварій.

 

Кількість публікацій: 152,в т.ч.  за матеріалами роботи – 64 (1монографія, 28 статей, 31 теза доповідей,  отримано 4 патенти).