Ви є тут

Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів


Номер роботи - P 32 ПОДАНА

 
Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.
 
Автори: Загірняк М.В., Драгобецький В.В., Шаповал О.О., Чебенко В.М., Плєснецов Ю.О., Воронін В.М., Ляшенко В.П.

Метою роботи є розвиток наукових основ і створення спеціальних ефективних технологій обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів для забезпечення високих фізико-механічних та експлуатаційних характеристик виробів.

Розроблено нову концепцію та принципи створення теоретичних основ проектування технологічних процесів обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів із забезпеченням оптимальних параметрів температурного роз-поділу та силового навантаження для створення необхідної структури матеріалу;

Створено математичні моделі деформування та термодифузії, які дозволили визначити параметри керування технологічними процесами обробки для досягнення оптимальних структури та фізико-механічних характеристик матеріалів виробів.Установлено на основі теоретичних та експериментальних досліджень механізми процесів деформаційного зміцнення, ущільнення, калібрування, спікання і визначено оптимальні інтенсивності деформації та структуру виробів.

Розроблено і впроваджено у серійне виробництво нову технологічну схему виробництва вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик та технологічний комплекс для виробництва композиційних активних елементів електродів плазмотронів і магнітопроводів двигунів з високим питомим опором;

Експлуатаційні характеристики отриманих виробів відповідають й перевищують кращі світові аналоги. Загальний економічний ефект від упроваджених технологій складає 168,32 млн грн за винятком робіт, проведених з оборонної тематики.

Кількість публікацій: 5 монографій,  навчальний посібник, 222 статті (36 - у зарубіжних виданнях), 42 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 12 (згідно баз даних Scopus). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 83 авторськими свідоцтвами та патентами. За даною тематикою захищено 6 докторських та 18 кандидатських дисертацій.