Ви є тут

Система використання біоресурсів у новітніх біотехнологіях отримання альтернативних палив


Номер роботи - P 28 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Система использования  биоресурсов в новейших биотехнологияхполучения альтернативных топлив 

Авторы:


Блюм Я.Б., Григорюк И.А., Дмитрук К.В., Дубровин В.А., Емец А.И., Калетник Г.Н., Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б., Сибирный А.А.,Цыганков С.П.


 


 


The system of  biological resources use in the newest biotechnologies for alternative fuels manufacture

Authors:


BlumeYa.B., GrygoryukI.P., Dmytruk K.V., DubrovinV.,A., YemetsA.I., Kaletnik G.M., MyronenkoV.G., RakhmetovD.B., Sybirnyi A.A., TsygankovS.,P.


 

Автори:

Блюм Я.Б., Григорюк І.П., Дмитрук К.В., Дубровін В.О., Ємець А.І., Калетнік Г.М.,

Мироненко В.Г., Рахметов Д.Б.,Сибірний А.А.,Циганков С.П.

 

Представлена Державною установою "Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України".

 

Мета роботи - створення системи використання біоресурсів на основі геноміки, біотехнології та селекції, розробка новітніх технологій їх енергоконверсії для  вирішення енергетичних потреб України за рахунок відновлюваної сировини.

На основі проведеного системного аналізу рослинних ресурсів України реалізовано новітні технології біоенергоконверсії для отримання альтернативних палив. За допомогою методів геноміки, біотехнології та селекції створено нові генотипи рослин для покращеної продукції біоетанолу, біодизелю, біогазу та твердих біопалив; рекомбінантні штами мікроорганізмів для трансформації лігноцелюлози та розроблено біотехнології промислової конверсії біомаси у рідинні біопалива.

Обґрунтовано застосування біотехнологій для переробки сільськогосподарських та побутових органічних відходів в біогаз та добрива, а також паливних сумішей на основі етанолу й рослинних олій.  Удосконалено параметри і режими роботи обладнання для виробництва та ефективного використання біопалив.

Практична значимість роботи полягає у створенні нового генофонду енергетичних рослин з 354 видів, 25 високопродуктивних сортів та сортозразків. Отримано промислові штами-продуценти та ферментні препарати для конверсії рослинної сировини у рідкі біопалива, розроблено промислові технології їх біосинтетичних компонентів. Освоєно промислове виробництво дизельного біопалива на основі рослинних олій і біогазу з сільськогосподарських та побутових органічних відходів, а також обладнання для виробництва і використання газових і рідинних біопалив.

 

Наукові результати роботи відображено  у 19 монографіях, 117 наукових статтях (89 – у міжнародних виданнях), загальний індекс цитування (Thomson Reuters) – понад 1700.  Отримано 58 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 8 докторських та 6 кандидатських  дисертацій. 

Громадське обговорення роботи відбулося  25 серпня 2011 року о 14:00 в  Інституті мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного.