Ви є тут

Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України


Номер роботи - P 50 ПОДАНА

Автори:


Система профессиональной непрерывной подготовки специалистов для здравоохранения УкраиныМоскаленко В.Ф., Банчук М.В., Булах И.Е., Воло­совец А.П., Колесник Ю.Н., Минцер О.П., Орда А.Н., Панченко О.А.   TheSystemofcontinuousprofessionaltrainingofpersonnelforthe health care sectorin UkraineMoskalenkoV.F., BanchukM.V.,BulakhI.Ye., Volosovets O.P., Kolesnik Yu,M,.  MintserO.P., Orda A.N., Panchenko O.A.


Автори:

Москаленко В.Ф., Банчук М.В., Булах І.Є., Волосовець О.П.,

Колесник Ю.М., Мінцер О.П., Орда О.М., Панченко О.А.

 

Представлена Національним медичним університетом імені О.О.Богомольця.

Розроблено та впроваджено систему підготовки фахівців для охорони здоров'я, яка базується на принципах єдиної безперервної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, управлінні якістю їх підготовки, дистанційній освіті, органічному поєднанні клінічної, теоретичної і психологічної підготовки медичного персоналу в університетських клініках до професійної діяльності.

Основою системи є створена навчально-професійно-виробнича вертикаль підготовки фахівців, в якій поєднується набуття певного освітнього рівня та отримання професійної кваліфікації (медична сестра, фельдшер, лікар, лікар-психолог, лікар-стоматолог), їхня постійна сертифікація та безперервний розвиток впродовж усього професійного життя. Система забезпечує відтворення і досягнення високої якості підготовки медичних кадрів, що є необхідною передумовою надання якісної медичної допомоги населенню.

Реалізовано систему моніторингу і управління якістю вищої медичної освіти та підготовки медичних кадрів, що дозволило обмежити допуск до професійної лікарської (сестринської) діяльності некомпетентних фахівців, кількість яких складає щороку 5- 7 % випускників вищих навчальних закладів.

Обґрунтовано методичні і методологічні положення, принципи та методики формалізації і трансформації медичних знань. Запроваджені механізми та інструменти оптимізації безперервного професійного розвитку лікарів та забезпечена технологічність систем контролю професійної компетентності фахівців з використанням інформаційних технологій.

Створена система відповідає стратегічним потребам України, принципам забезпечення здоров’я наступних поколінь, концепціям гармонізації з європейськими та світовими тенденціями розвитку кадрової політики в галузі охорони здоров’я.

Економічна ефективність впровадження системи підготовки медичних працівників складає для держави щорічно майже 250 млн. грн.

Основні положення відображено у більш ніж 600 наукових працях, захищених 11 докторських та 87 кандидатських дисертаціях.