Ви є тут

Система діагностики та лікування хвороб суглобів


Номер роботи - P 35

Автори:


 Система диагностики и лечения заболеваний суглобовС.Герасименко,  М.Полулях, А.Свинцицкий, А.Бурьянов, О.Синяченко, Н.Шуба, О.Борткевич, В.Филлипенко.  S.Gerasymenko, M.Poluljack,  A.Svintsitskyy, A.Burjanov, О.Syniachenko, N.Shuba, О.Bortkevich, V.Filipenko.


Автори:

Герасименко С.І., Полулях М.В., Свінціцький А.С., Бур’янов О.А.,

Шуба Н.М., Борткевич О.П., Синяченко О.В., Філіпенко В.А.

 

Представлена Державною установою "Інститут травматології та ортопедії АМН України".

 

Метою роботи є створення науково обґрунтованої системи заходів медичної допомоги пацієнтам з хворобою суглобів (ХС), що дозволить поліпшити ефективність лікувальних заходів, покращити якість життя і прогноз у цих хворих завдяки своєчасній та раціональній терапії і заощадити значні матеріальні витрати.

 Вдосконалено ранню діагностику хвороби суглобів на підставі  визначення початкових патогенетичних ланок та клінічних проявів  патологічного процесу, а також за рахунок удосконалення техніки використання вже існуючих та залучення нових методів обстеження хворих.

Авторами оптимізовано існуючі класифікації ХС та запропоновано нові, достатньо чутливі і специфічні, діагностичні критерії для встановлення достовірного діагнозу  на різних стадіях патологічного процесу відповідних хвороб суглобів.

Впроваджено нові стратегії та диференційовані підходи до лікування хвороби суглобів, розроблено систему комплексного ортопедичного лікування, визначено показання і протипоказання, обсяг передопераційної підготовки, тактику та способи оперативного лікування і післяоперативного забезпечення хворих. 

Зініціативи та під керівництвом авторів створено і впроваджено в клінічну  практику ряд ефективних лікувально-діагностичних технологій, що застосовуються в ревматологічних й ортопедо-травматологічних відділеннях лікарень України, що суттєво покращило ефективність та скоротило терміни лікування і реабілітації хворих

За результатами досліджень опубліковано  52 монографії, підручник та навчальний посібник, 1250 статей у провідних виданнях України, Росії, Європи, Північної Америки. Отримано 50 патентів та авторських свідоцтв.  Захищено  12 докторських та 53 кандитатських дисертацій.