Ви є тут

Світоглядні виміри демократичного соціуму


Номер роботи - M 93 ПОДАНА

Автор: Андрієнко О.В., к.філос.н.

Представлена Донецьким національним університетом

Метою роботи є визначення змісту, структури і основних характеристик світоглядних універсалій демократичного суспільства, а також специфіки їх функціонування у суспільній свідомості.

Визначено структуру і функції світоглядних універсалій, а також різноманітні критерії їх класифікації. Визначено базові характеристики світоглядного виміру особистісного буття демократичного суспільства у сферах індивідуальної свідомості, політичного лідерства і ґендерних відносин. Розкрито роль інформаційних і фінансово-економічних чинників у формуванні світогляду демократичного суспільства. Досліджено методологічні проблеми осмислення аксіологічного підґрунтя свободи, рівності, відповідальності, толерантності та соціальної справедливості як провідних демократичних універсалій.

Результати дослідження дозволяють поглибити розуміння феномену світоглядних універсалій демократичного суспільства, оцінити характер їх впливу на різні сфери життя соціуму, допомогти у формуванні державної політики в сфері гармонізації суспільних відносин, консолідації та розвитку українського суспільства.

Основні положення і висновки можуть бути використані для наукового обґрунтування та підготовки відповідних законодавчих актів, документів програмного і прогностичного характеру, зорієнтованих на розробку стратегії розбудови демократії в Україні, а також застосовані у навчальному процесі для підготовки спецкурсів філософських, соціологічних і політичних дисциплін.

Кількість публікацій: 71, в т.ч. 4 монографії, 30 статей (4 - у закордонних виданнях).