Ви є тут

Створення високонадійної транспортної техніки на основі науково-технічної розробки процесів дискретного зміцнення високонавантажених деталей форсованих двигунів та агрегатів


Номер роботи - P 41

Автори:


Научно-технические основы повышения ресурса теплововозов на базе технологии дискретного упрочнения деталей двигателей и силовых агрегатовТкачук Н.А., Кравченко С.А., Батюшин И.Е., Сапожников В.М., Дьяченко С.С., Посвятенко Э.К., Гончаров В.Г., Климова Е.П., Бобров Н.И., Климов А.В. ТкаchukМ.А., Кravchenко S.О., BatushinІ.E., SapozhnikovV.M., Djachenko S.S., PosvjatenkoЕ.К., GoncharovV.G., KlymovaО.P., BobrovМ.І., KlymovО.V.


Автори:

Ткачук М.А., Кравченко С.О., Батюшин І.Є., Сапожніков В.М., Д’яченко С.С.,

Посвятенко Е.К., Гончаров В.Г., Клімова О.П., Бобров М.І., КлімовО.В.

 

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут".

 

 Розроблено концепцію узагальненого параметричного опису складних механічних систем, методи аналізу фізико-механічних процесів та метод синтезу конструктивних параметрів і нових технологій зміцнення для забезпечення заданого ресурсу деталей машинобудівних конструкцій на прикладі агрегатів тепловозів.

Розроблено методи розрахунково-експериментального обґрунтування параметрів зон дискретного зміцнення високонавантажених деталей на основі результатів лабораторних досліджень мікроструктури металу, мікротвердості, жорсткості, триботехнічних параметрів та втомної міцності.

Створено і впроваджено технологію дискретного зміцнення приповерхневого шару деталей машин, що позбавлена недоліків існуючих технологій (короблення, розтріскування, велика тривалість, залишкові деформації та напруження) і потребує витрат в 6–8 разів менших, ніж у традиційних технологіях. Крім того, технологія дає ефект одночасного покращення трибологічних характеристик та показників міцності оброблюваних деталей.

Застосування запропонованої технології зміцнення (в першу чергу – колінчастих валів двигунів) дає змогу для тепловозів на 40 % підвищити ресурс з одночасною економією витрат на 70 % та скороченням часу на80 %.

Економічний ефект від впровадження роботи складає 780,0 млн. грн. на рік.

За результатами роботи опубліковано  5 монографій, 2 підручники і 260 наукових праць та отримано  53 патенти, в т.ч. 22 - міжнародних.