Ви є тут

Створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв


Номер роботи - P 11 ПОДАНА

Р11

Автори:  

Вареник Є.О., Випанасенко С.І., Дзюбан В.С., Омельченко О.М.,    

Савицький В.М., Соболєв В.В., Чернов І.Я., Шкрабець Ф.П.

 

Представлена Національним гірничим університетом МОН України.

Создание и внедрение комплекса оборудования для питания, управления и защиты технологических систем горных производств

Авторы: Вареник Е.А.,Выпанасенко С.И., Дзюбан В.С., Омельченко А.Н., Савицкий В.Н.,Соболев В.В.,

Чернов И.Я., Шкрабец Ф.П.

Сreation and implementation the equipment complex for power supply, control and protection of mine technological systems

Authors: Varenik E.A., Vypanasenko S.I., Dziuban V.S., Omelchenko A.N., Savitskiy V.N., Sobolev V.V.,

ChernovI.Y., ShcrabetsF.P.

 

Робота спрямована на вирішення важливої для держави проблеми створення, освоєння серійного виробництва комплексу вибухозахищеного електрообладнання нового покоління для виробництв з вибухо-, пожежонебезпечним та агресивним середовищем.

Основою роботи є відкриті нові явища фізико-хімічних реакцій в рудниковій атмосфері та дослідження електромагнітних процесів для забезпечення показників надійності і рівня безпеки гірничого обладнання при застосуванні підвищеної напруги живлення (660, 1140, 6000В), що реалізується шляхом використання нових технологій діагностики устаткування, його енергозабезпечення та управління виробничими процесами.

Авторами теоретично обґрунтовано механізм впливу нерівноважної низькотемпературної і вторинної плазми у проміжку між електродами на стійкість хімічних зв’язків молекул, що дозволило вирішити проблему негативного впливу дугогасильних процесів у вибухозахищених оболонках на надійність апаратів; встановлено закономірності електромагнітних процесів та розроблено нові способи, методи та технічні рішення, які дозволили вперше у світовій практиці створити потужні вибухозахищені джерела живлення і системи захисту від аварійних режимів для мереж напругою 1140 і 6000 В;

Розроблено наукові основи створення комплексу обладнання для живлення безконтактного рудникового транспорту, що дозволяє кардинально вирішити проблему безпеки його експлуатації.

Робота має загальнодержавне значення, оскільки створена наукова база і запропоновано технічні рішення, прийнятні для інших галузей, насамперед, у хімічній промисловості, на підприємствах видобутку та транспортування нафти, газу і т.п.

Наукові результати роботи відображено у 22 монографіях та довідниках, понад 140 статтях, новизну  розробок захищено 105 авторськими свідоцтвами на винаходи і патентами, в тому числі в США, Англії, Німеччині, Франції.

Економічний ефект від впровадження у виробництво розробок за останні 5 років складає понад 250 млн. грн., в тому числі у 2008 р. –  50,8  млн. грн.