Ви є тут

Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою


Номер роботи - P 27 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Создание системы управления национальной информационно-коммуникационной инфраструктурой


Авторы:


Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Кильчицкий Е.В.,КовальВ. В., Костик Б.Я.,,ЛысенкоВ. п.,Олийнык Д.И., Поповский В.В., Скляренко С.Н., Слюсарь В.А. 


 


Creation of a control system by a national information-communication infrastructure


Authors:


KryvutsaV.G., Berkman L.N.,Kilchitskij E.V.,Koval V. V., KostikB.I., Lysenko V.P., Oliynyk D.I.,  PopovskiyV.V., SkliarenkoS.N., SlusarV.O.


 

Автори:

Кривуца В.Г., Беркман Л.Н., Костік Б.Я., Кільчицький Є.В., Олійник Д.І., Поповський В.В., Скляренко С.М., Слюсар В.О.,  Коваль В.В., Лисенко В.П.

 

Представлена Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій.

 

Вирішено комплексну проблему побудови принципово нової системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктуроюіз досягненням необхідних в сучасних умовах ефективності та економічності управління як традиційними, так і новітніми мережами, яка за своїм рівнем відповідає найкращим світовим розробкам, а за рядом параметрів і визначає їх. Створена національна система дозволяє здійснювати управління спектром найперспективніших послуг, що з’являться в процесі інформатизації України на базі нових технологій.

Представлено нові методи побудови інфокомунікаційних мереж на базі новітніх технологій. Запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів систем управління, які забезпечують подолання проблеми їх проектування в умовах апріорної невизначеності на основі багатокритеріальної оптимізації з врахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій.

Розроблено пакет документів, що визначили завдання та функції Національного центру управління в умовах надзвичайних ситуацій, відпрацьовано взаємодію з силовими міністерствами та відомствами, іншими державними установами та національними операторами телекомунікацій.

Запропоновано комбіновану структуру системи управління, яка забезпечує системі як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до випадкових збурюючих факторів, що враховує стан надзвичайних ситуацій.

Ідеї побудови економетричних моделей з використанням кусково-лінійних випадкових процесів та методи визначення прогнозованих показників знайшли відображення при визначенні завдань та функцій системи управління в умовах надзвичайних ситуацій.

Розроблено та впроваджено  на регіональних мережах телекомунікацій енергозберігаючий пристрій тактової синхронізації, який дозволив зменшити енергоспоживання в цілому національної системи управління.

Загальний економічний ефект від впровадження результатів роботи складає 350 млн.грн.

Наукові результати роботи  викладено в 36 монографіях,  16 підручниках, більш ніж в 500 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  40 авторськими свідоцтвами на винаходи і патентами. За тематикою роботи захищено 12 докторських та 37 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої  ради  Інституту телекомунікаційних систем НТТУ "КПІ"  18 вересня 2012 року о 15.00 за адресою: м. Київ, пров. Індустріальний, 2, кім.402.

Матеріали обговорення знаходяться  в Секретаріаті Комітету.