Ви є тут

Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою


Номер роботи - P 7 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

Кривуца В.Г., Беркман Л.Н., Кільчицький Є.В.,Коваль В.В., Костік Б.Я., ЛисенкоВ. п.,Олійник В.Ф., Поповський В.В., Слюсар В.О., Ходзінський О.М.

 

Представлена Державним університетом телекоунікпій.

Вирішено комплексну проблему побудови принципово нової системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою із досягненням необхідної в сучасних умовах ефективності управління як традиційними, так і новітніми мережами, яка за своїм рівнем відповідає найкращим світовим розробкам, а за рядом параметрів і випереджає їх. Система дозволяє здійснювати управління спектром найперспективніших послуг, що з’являться в процесі інформатизації України на базі нових технологій.

Представлено нові методи побудови інфокомунікаційних мереж на базі новітніх технологій. Запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів систем управління, які забезпечують подолання проблеми їх проектування в умовах апріорної невизначеності на основі багатокритеріальної оптимізації з врахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій.

Запропоновано комбіновану структуру системи управління, яка забезпечує системі як властивість адаптивності до плинно спрогнозованих збурень, так і інваріантності до випадкових збурюючих факторів, що враховує стан надзвичайних ситуацій. Створено та впроваджено пристрій тактової синхронізації первинної мережі,який дозволив зменшити енергоспоживання в цілому національної системи управління.

Ідеї побудови економетричних моделей з використанням кусково-лінійних випадкових процесів та методи визначення прогнозованих показників знайшли відображення при визначенні завдань та функцій системи управління в умовах надзвичайних ситуацій.

Розрахунковий економічний ефект складає близько 650 млн.грн.

Кількість публікацій: 385, в т.ч. 18 монографій, 16 підручників, 350 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 41 авторськими свідоцтвами і патентами.

Під керівництвом авторів захищено 12 докторських та 37 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення робти відбулося 18 вересня 2013 року на засіданні вченої ради Інституту телекомунікаційних систем НТТУ "Київський політехнічний інститут".