Ви є тут

Створення ресурсозберігаючих технологій та новаторських технічних рішень для комплексного вирішення задач підвищення енергетичної ефективності транспортних засобів"


Номер роботи - M 30 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Создание ресурсосберегающих технологий и новаторских технических решений для комплексного решения задач повышения энергетической эффективности транспортных средств


Авторы: Ноженко Е.С., Ноженко В.С.


 


Creating efficient technologies and innovative products for a comprehensive approach to improving the energy efficiency of vehicles


Authors: Nozhenko O., Nozhenko V


 

Автори: Ноженко О.С.,к.т.н., Ноженко В.С.

 Представлена Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля

 В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення енергетичної ефективності тепловоза (поліпшення паливної економічності, раціональне використання енергії електродинамічного гальмування, поліпшення фрикційної взаємодії у двоточковому контакті колеса з рейкою).

Розроблено наукові засади та методологію щодо раціонального використання енергетичних резервів транспортного засобу, зокрема енергії електродинамічного гальмування, наукового обґрунтовано допустимі межі параметрів озонування палива, отримані емпіричні  залежності коефіцієнта тертя від температури в парі тертя «колесо-рейка» з подачею озонованого повітря та електричного струму, що дозволяє поліпшити фрикційну взаємодію у контакті «колесо – рейка»

Розроблено і впроваджено нові технічні рішення для вдосконалення вузлів паливної системи тепловоза, системи гребнезмащування, системи охолодження дизеля, системи електродинамічного гальмування.

 Очікуваний економічний ефект від впровадження системи використання енергії гальмування тепловоза на озонування палива за рахунок поліпшення паливної економічності складає 116,4 тис. грн. в рік на секцію. Запропоновані технічні рішення дозволять зменшити димність відпрацьованих газів на 17%, поліпшити фрикційну взаємодії у двоточковому контакті «колесо-рейка».

Кількість публікацій: 148, в т.ч. за темою роботи 41 стаття, 26 тези доповідей,  отримано 36 патентів.