Ви є тут

Створення, освоєння серійного виробництва та впровадження високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління


Номер роботи - P 4 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Р4

 

Автори:

Ковальов В.Д., Нікогосян С.М., Владимиров А.Ю., Палашек О.Г.,

Безкоровайний Г.І., Кориткін В.І., Волошин О.І., Волкогон В.М.,

Антонюк В.С., Муковоз Ю.О.

Представлена Донбаською державною машинобудівною академією МОН України.

 

Создание, освоение серийного производства и внедрение высокоэффективных конкурентоспособных тяжелых токарных станков нового поколения

Авторы: Ковалев В. Д., Никогосян С.М., Владимиров А. Ю., Палашек О. Г., Безкоровайный Г.И.,

Кориткин В. И.,Волошин О. І., Волкогон В. М., Антонюк В. С., Муковоз Ю. О.

Сreation, mastering the production in series and introducing of highly effective competitive heavy lathes of the new generation

Authors: Kovalov V. D., Nikogosyan S.M., Vladimirov A. Y., Palashek O.G., Bezkorovajnyj G.I., Koritkin V. I.,

 Voloshin O.I., Volkogon V. M., Antonyuk V. S., Mukovoz Y. O.

 

Колективом авторів створено наукові основи розробки конструкцій важких токарних верстатів (для обробки тіл обертання діаметром до 6 м, вагою до 250 т) та технологій їх виготовлення,  виробництво та впровадження з високою конкурентоздатністю на світовому ринку.

Робота базується на фундаментальних наукових дослідженнях з механіки, теорії суцільних середовищ, гідравліки, гідродинаміки, механотроніки, фізико-механічних процесів прецизійного формоутворення деталей. На створених важких токарних верстатах з числовим програмним керуванням підвищеної точності можна виготовити найбільш великі й відповідальні деталі прокатних станів, надпотужних турбін і генераторів морських суден та інших машин. Верстати, відрізняючись високою продуктивністю, точністю, надійністю й довговічністю, забезпечують новий якісний етап у розвитку важкого, транспортного й енергетичного машинобудування, чорної металургії й інших галузей промисловості, дозволяють звільнитися від імпорту подібного устаткування й розширити експорт важких токарних верстатів і продукції важкого машинобудування. Висока продуктивність верстатів забезпечується за рахунок автоматизації всіх операцій обробки і залучення сучасних засобів безконтактного виміру якості оброблених деталей.

Важкі токарні верстати за технічними показниками знаходяться на рівні кращих світових зразків і успішно конкурують з верстатами провідних європейських фірм. Їх застосування дозволяє підвищити продуктивність обробки деталей на 30 %.

Щорічно випускається понад 50 верстатів нового покоління вартістю 300 млн. гривень на рік, які поставляються за рубіж та українським підприємствам. Успішно працюють в Україні, Росії, Болгарії, Великобританії, Італії, США, Японії, Китаї.

Результати досліджень опубліковано у 8 монографіях, понад 300 статтях, захищено 53 патентами на винаходи.