Ви є тут

Створення нових матеріалів та приладів оптотехніки


Номер роботи - P 9 ПОДАНА

Автори:

 


Создание новых материалов и приборов оптотехники


Авторы:


Войценя В.С., Колобродов В.Г., Кудрявцев Ю.В., Поперенко Л.В., Стащук В.С., Стерлигов В.А., Стронский А.В., Тымчик Г.С., Черняк С.И., Шайкевич И.А.


 


The development of physical fundamentals for the creation of new materials and devices of optotechnique


Authors:


Voitsenya V.S., Kolobrodov V. G., Kudryavtsev Y.V., Poperenko L.V., Stashchuk V.S., Sterligov V.A., Stronski A.V., Tymchik G.S., Cherniak S.I., Shaykevich I.A.


 

Автори:

Войценя В.С., Колобродов В.Г., Кудрявцев Ю.В., Поперенко Л.В., Стащук В.С., Стерлігов В.А., Стронський О.В., Тимчик Г.С.,

Черняк С.І., Шайкевич І.А.

 

Представлена  Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Обгрунтовано фізичні основи створення нових матеріалів оптотехніки та приладів цивільного і військового призначення.

Запропоновано ряд підходів стосовно опису відбивальної здатності функціональних шарів в оптичному діапазоні шляхом розгляду відгуку електронної підсистеми матеріалу при збудженні її світлом та потоками високоенергетичних частинок, а саме:

ролі домішкових (віртуальних) зв’язаних станів електронів в металевих сплавах,

станів поблизу рівня Фермі з врахуванням ступіня локалізації андерсонського типу і величини зміщення відносно цього рівня порогу рухливості, відображаючи тим самим специфічну природу формування хімічного зв’язку в аморфних середовищах з нанокристалічними включеннями.

Встановлено залежність фізичних властивостей плівкових напівметалевих феромагнетиків від ступеню атомного порядку і розроблено основи технології одержання шарів спінових інжекторів для їх подальшого використання в пристроях спінтроніки.

Розроблено фоточутливі матеріали з керованими властивостями для отримання на їх основі оптичних елементів, а також реєструвальних наноструктурованих середовищ.

Удосконалено методи Фур’є-аналізу просторових частот для визначення довжин автокореляції шорсткостей дзеркальних поверхонь, а також принципові схеми і їх конструкторські рішення в приладах оптичного контроля і діагностики матеріалів, в системах авіаційного оптико-електронного обладнання.

Результати досліджень викладено у 8 монографіях, 4 розділах у монографіях, 7 підручниках, 9 посібниках, 199 статтях у реферованих журналах, сумарна кількість посилань на публікації авторів (SCOPUS) – 1000,  h-індекс=17. Отримано 45 авторських свідоцтв та патентів. За даною тематикою захищено 11 докторських та 32 кандидатських дисертації.