Ви є тут

Створення нового оригінального лікарського засобу на основі дослідження синтетичних, фізико-хімічних та біологічних властивостей похідних 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону


Номер роботи - M 50 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Каплаушенко А.Г., д.фарм.н.

Представлена Запорізьким державним медичним університетом Міністерства охорони здоров'я України

На основі цілеспрямованого синтезу більш ніж 350 сполук ряду 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону, вивчення їх біологічної активності створено потенційний оригінальний малотоксичний нейропротекторний лікарський засіб з адаптогенними властивостями «ТІОМЕТРІЗОЛ» антиоксидантного і протиішемічного механізму дії.

Автором науково обґрунтовано його застосування в профілактиці, наданні першої медичної допомоги та терапії захворювань, пов’язаних з порушенням мозкового кровообігу, а також для підвищення адаптаційних можливостей організму. Розроблено наукові засади і методологію синтезу та вивчення біологічної активності нових сполук – 4-моно- та 4,5-дизаміщених 1,2,4-тріазол-3-тіону. Розроблено методи контролю якості, лабораторні методики синтезу, проекти технічних вимог щодо готового продукту і напівпродуктів отримання, технологічний регламент отримання субстанції і лікарської форми потенційного засобу «ТІОМЕТРІЗОЛ».

Про світовий рівень свідчить отримання 320 невідомих сполук (за результатами фармакологічного скринінгу знайдено речовини, що перевищують активність відомих препаратів), встановлення закономірностей «будова-біологічна дія», проведення досліджень з фармакокінетики, визначення можливого шляху біотрансформації потенційного лікарського засобу.

Кількість публікацій: 196, в т.ч. за темою роботи - 85 (49 статей, 22 тези доповідей, отримано 14 патентів (2 патенти України на винахід, 12 патентів на корисну модель). Загальна кількість посилань на публікації автора складає 15.