Ви є тут

Створення національної системи управління інфокомунікаційними мережами


Номер роботи - P 17 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Создание национальной системы управления инфокоммуникационными сетямиАвторы: Кривуца В. Г., Беркман Л.Н.,Климаш М. Н., Костик Б.Я.,Олейник В.Ф., Поповский В.В., Проживальский О.П.,Скляренко С.Н., Слюсарь В.А., Шульга В.В.  Createof the infocommunication networks national management systemAuthors: KryvutsaV.G., Berkman L.N.,KlymashM.N.,  KostikB.I., OliynykV.F.,  PopovskiyV.V., ProgyvalskiyO.P., SkliarenkoS.N., SlusarV.O., Shulga V.V.


Автори:

Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М.,  Костік Б.Я., Олійник В.Ф.,

Поповський В.В., Проживальський О.П., Скляренко С.М., Слюсар В.О.,  Шульга В.В.

 

Представлена Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій.

 

З метою забезпечення відповідності міжнародним принципам Національної системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами ВАТ „Укртелеком" на основі виконаних авторами наукових досліджень створено і  впроваджено нову національну систему управління інфокомунікаційними мережами.  

Згідно міжнародних принципів побудови, взаємодії і управління відкритими інформаційними системами моделі ISO/OSI здійснено перехід від мереж електрозв’язку до телекомунікаційних і інформаційних систем. 

 Авторами запропоновано оригінальні методи розрахунку параметрів систем управління, які забезпечують подолання проблеми їх проектування в умовах апріорної невизначеності на основі багатокритеріальної оптимізації з урахуванням вимог стандартів і рекомендацій міжнародних організацій.

Ідеї побудови економетричних моделей з використанням кусково-лінійних випадкових процесів та методи визначення прогнозованих показників знайшли відображення  в пакеті документів, що визначили завдання та функції національного центру управління в умовах надзвичайних ситуацій: відпрацьовано взаємодію з силовими міністерствами та відомствами, іншими державними установами та національними операторами телекомунікацій

Розроблено та впроваджено  на регіональних мережах телекомунікацій енергозберігаючий пристрій тактової синхронізації, який дозволив зменшити енергоспоживання в цілому національної системи управління. Результати роботи сприяли створенню національної системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, яка знаходиться на рівні кращих закордонних аналогів.

Основні науково-технічні результати роботи опубліковано в 14 монографіях,  12 підручниках, більш ніж в 350 статтях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи.Під керівництвом авторів захищено 10 докторських та 27 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут"   на засіданні Вченої ради  Інституту телекомунікаційних систем  НТУУ "КПІ"  2 вересня 2010 року о 15-00, ауд. 402.