Ви є тут

Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин


Номер роботи - P 7

Автори:


Создание геолого-геофизических моделей докембрийских шовных зон Украинского щита и прогнозирование проявлений полезных ископаемыхШеремет Е.М., Глевасский Е.Б., Кулик С.Н., Бурахович Т.К., Кривдик С.Г., Пигулевский П.И.  Generating geologic-geophysical models of Pre-Cambrian suture zones of the Ukrainian shield and predicting manifestations of mineralsSheremetYe.M., GlevasskyYe.B., KulikS.N., BurakhovichT.K., KrivdikS.G., Pigulevsky P.I.


Автори:

Шеремет Є.М., Глеваський Є.Б., Кулік С.М., Бурахович Т.К., Кривдик С.Г., Пігулевський П.Г.

 

Представлена Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (УкрНДМІ) НАН України.

 

 В роботі досліджено закономірності формування і розміщення родовищ рудних корисних копалин та виділенні площ, перспективні  для подальших пошукових і геологорозвідувальних робіт на основі геолого-геофізичних моделей. Авторами вперше, для докембрію Українського щита, побудовані геолого-геофізичні моделі шовних зон, які дають можливість прогнозування перспективних площ, першочергових при постановці геолого-розвідувальних робіт на пошуки корисних копалин.

Авторами розкрито механізм глибинного формування крупних геологічних структур (шовних зон), їхнього магматизму та метаморфізму, визначено умови утворення і здійснення регіонального прогнозу зруденіння.

На прикладі Приазовського, Кіровоградського і Середньопридніпровського блоків Українського щита, окремих родовищ і рудопроявів показано взаємозв’язок між аномаліями електропровідності, структурою масиву, потужністю відкладів та їх петрографічним складом. Cтратиграфія, магматизм і тектоніка регіонів розглянуто з позицій палеогеодинаміки. Здійснено порівняльну характеристику окремих структурних елементів за умовами їх формування, віковими, структурними та речовинними показниками, за перспективністю на пошуки корисних копалин. Отримано численні дані про наявність у земних надрах глибинних аномалій електропровідності і просторовий зв’язок їх з провінціями розвитку корисних копалин.