Ви є тут

Структура та функціонування водоростевих угруповань антропогенно зміненої річкової екосистеми (на прикладі річки Тетерів)


Номер роботи - M 25 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Структура та функционирование водорослевых сообществ антропогенно измененной речной экосистемы (на примере реки Тетерев)Шелюк Ю.С., Корнейчук Н.Н.The structure and functions of algae groups in antropogenically changed river ecosystems (the river Teteriv as example)Shelyuk Yu.S., Korneychuk N.N.


Автори: Шелюк Ю.С., Корнійчук Н.М.

Представлена Житомирським державним університетом імені Івана Франка (МОН України).

Кількість публікацій: 54 наукові праці, в т.ч. 34 у фахових виданнях, 9 – у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS (123 посилання), 21 робота у наукових журналах, включених в базу даних ISI.

Автором роботи встановлено закономірності формування та функціонування водоростевих угруповань антропогенно змінених екосистем середніх та малих річок України (на прикладі р. Тетерів та її приток).

Знайдено 20 нових видів (21 внутрішньовидовий таксон включно з номенклатурним типом виду) водоростей для Українського Полісся. Оригінальними дослідженнями у р. Тетерів виявлено 692 види водоростей, представлених 871 внутрішньовидовим таксоном, із них більше половини визначено у річці вперше. Отримано дані щодо первинної продукції та деструкції органічної речовини, вмісту хлорофілу а в клітинах водоростей, їх таксономічного складу, екологічної та біогеографічної характеристик.

Встановлені закономірності відгуку водоростевих угруповань річкової екосистеми на вплив природних та антропогенних чинників є підставою для використання біоіндикаційних можливостей альгофлори для оцінки якості водного середовища з метою збереження та відтворення його біорізноманіття.

Створена електронна база даних за структурно-функціональними показниками розвитку водоростевих угруповань р. Тетерів за період з 2003 по 2009 рр.

Результати проведених досліджень є складовою методичного забезпечення навчальних дисциплін ботанічного та екологічного циклів у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, зокрема використовуються при розгляді актуальних проблем збереження біорізноманіття.