Ви є тут

Стабілізація врожайності зернових культур в умовах степу України


Номер роботи - M 4 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


СТАБИЛИЗАЦИЯ УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ СТЕПИ УКРАИНЫ


Авторы: Федько М.М., Желязков А.И.


 


 


 «STABILIZATION YELDSCAPASIDYOF GRAIN CROPSIN STEPPE OF UKRAINE»


Authors:FedkoM.M., Zhelyazkov O.I.


 

Автори: Федько М.М., к.с.-г.н., Желязков О.І,к.с.-г.н.

 

Представлена Державною уствновою Інститут сільського господарства степової зони НААН України

 

Розроблено наукові засади,  методологію випробування та добір нових гібридів кукурудзи з високою адаптивною здатністю і екологічною стабільністю. Впроваджено в селекційну практику систему багаторічних екологічних випробувань для визначення найбільш ефективних середовищ за диференцюючою здатністю.

 

В роботі вирішено питання удосконалення існуючих та розробки нових технологічних прийомів вирощування сучасних сортів пшениці озимої та стабілізації валових зборів зерна в посушливих умовах південного Степу України.

Створено та занесено до Державного реєстру сортів рослин України гібриди ФАО 300-450  – Орільський 257СВ, Бистриця 400МВ, Красилів 327МВ, Ірша, Новий і Турія, та передано на державне сортовипробування 11 гібридів кукурудзи.

Розроблені інноваційні технології вирощування пшениці озимої впроваджено в господарствах Херсонської області на площі 2,0 тис. га. Сучасні гібриди кукурудзи висіваються в Україні площею понад 30 тис. гектарів.  

Економічний ефект при впровадженні нових технологій вирощування пшениці озимої склав 185–430 грн./га, чистий прибуток – 963–4245 грн/га, рентабельність – 36,9–123,6%. Впровадженнянових гібридів кукурудзи забезпечує середню рентабельність виробництва зерна кукурудзи в Степу України 100–128,5%.

 .Кількість публікацій:  40, в т.ч.  за темою роботи 31 стаття, 2 тези доповідей. Отримано  6  авторських свідоцтв,  1  патент.