Ви є тут

Спеціалізовані обчислювальні засоби швидкої обробки великих інформаційних масивів


Номер роботи - P 49 ПОДАНА

Р49

Автори:

Єлаков С.Г., Зінченко О.О., Капран І.І., Лісовенко О.П.,

Новіков М.В., Руденко О.Г., Сліпченко М.І., Сотников О.М.

 

Представлена Харківським національним університетом радіоелектроніки

 

Специализированные вычислительные средства быстрой обработки больших информационных массивов

Авторы: Елаков С.Г., Зинченко А.А., Капран И.И., Лисовенко А.П., Новиков Н.В., Руденко О.Г., Слипченко Н.И., Сотников О.М.

Special calculating means of large information array rapid processing

Authors: Yelakov S.G., Zinchenko A.A., Kapran I.I., Lisovenko A.P., Novikov N.V., Rudenko O.G., Slipchenko N.I., Sotnikov O.M.

 

Метою роботи є створення спеціалізованих цифрових технічних засобів швидкої обробки великих обсягів вхідної інформації з гнучкою архітектурою, що адаптується під виконання великого класу взаємопов'язаних задач, і реалізація у промислових масштабах у рамках сучасних і широко розповсюджених технологічних можливостей, а також впровадження розроблених засобів у різні галузі економіки, де найбільш широко використовуються автоматизовані системи управління.

Розроблено теорію створення економічних високопродуктивних спеціалізованих цифрових обчислювачів із гнучкою архітектурою для швидкої обробки великих інформаційних масивів на основі нейромережевого підходу на базі нейромережі СМАС, методів і засобів сплайн-апроксимації та функціональної регенерації, що привело до створення нового покоління обчислювальних структур.

Розроблено методи практичної економічної реалізації таких структур на базі традиційних для України технологій. Методи базуються на представленні складних для реалізації на цифрових обчислювальних структурах функцій простими для їх економічної реалізації. Створювані структури відрізняються високою швидкістю виконання перетворень, великими об'ємами оброблюваних масивів, гнучкістю архітектури, розрахованої на виконання широких класів перетворень, технологічністю й економічністю виготовлення, що є підставою їх конкурентноспроможності й широкого впровадження.

Результати роботи опубліковано у 156 наукових працях, захищено 63 авторськими свідоцтвами і 14 патентами. За матеріалами роботи захищено 27 кандидатських дисертацій.

Розроблені технічні засоби впроваджені в численні об'єкти й комплекси економіки України та СНД у металургійній, цементній, будівельній, авіаційній, космічній, машинобудівній галузях, харчовій промисловості, галузі виробництва вогнетривів, оборонній галузі України, телебаченні, IT індустрії тощо.

Економічний ефект тільки від впровадження створених технічних засобів в АСУ металургійної промисловості, підрахований за останні чотири роки, перевищив 100 млн. дол. США.