Ви є тут

Селекція високопродуктивних сортів сої і їх впровадження у виробництво


Номер роботи - P 21 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р21

Селекція високопродуктивних сортів сої і їх впровадження у виробництво

Михайлов В.Г., Бабич А.О.,

Білявська Л.Г., Голохоринська М.Г.,

Колот В.М., Матушкін В.О.,

Медведєва Л.Р., Січкар В.І.,

Шерепітко В.В., Щербина О.З.

Національний науковий центр "Інститут землеробства"

Соя – це культура, яка відзначається унікально сукупністю якісних ознак зерна, що обумовлює надзвичайно широкий спектр її використання і характеризується високою економічністю виробництва. Вона є головною білковою та олійною культурою світу, а її експорт складає одну з основних статей світового продажу сільськогосподарської продукції.

В той же час в Україні ця культура впродовж довгих років не знаходила свого місця у виробничих умовах через недостатню урожайність, чутливість до хвороб та знижених температур у період сходів та плодоутворення та недостатню адаптивність  до посушливих умов Степу.

Авторами роботи вивчено генетичні особливості сої, здійснено пошук джерел та донорів господарсько-цінних ознак та поєднання їх у геномах новостворених сортів. Як результат закінчених досліджень представлено сучасні методи створення вихідного матеріалу в нових для сої умовах помірного клімату.

До Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, внесено 68 високопродуктивних сортів цієї культури, адаптованих до грунтово-кліматичних умов зон Лісостепу, Степу і Полісся. Насіння створених сортів  характеризується високим вмістом протеїну з поліпшеним амінокислотним складом.

Важливою особливістю їх є те, що всі вони не генетично модифіковані і можуть бути використані в системах вирощування екологічно безпечної сільськогосподарської продукції.

Селекція нових високопродуктивних сортів, їх насінництво та впровадження у виробництво забезпечили повне оновлення сортового складу. Ріст площ посіву цієї культури протягом 2001-2006 років становив  з 73,9 тис.га до  748 тис.га  та обсягів виробництва зерна з 73,9 тис.т  до  876 тис.т. У 2007 році за  обсягами виробництва зерна сої Україна посіла перше місце в Європі і входить до 10 найбільших країн-виробників у світі.

Економічний ефект від впровадження  нових сортів сої становить 103 млн. грн.

Результати роботи відображено у 5 монографіях, понад 600 публікаціях в наукових виданнях, одержано 115 авторських  свідоцтв та патентів України, Росії, Білорусії та Великобританії.