Ви є тут

Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами


Номер роботи - P 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Р6

Автори:

Бельська І.М., Єфімов Ю.С., Кайдаш В.Г., Кисельов М.М.,

Кучеров В.А., Лупішко Д.Ф., Міщенко М.І., Розенбуш В.К.,

Тишковець В.П., Шаховський М.М.

 

Представлена Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна МОН України.

 

Развитие теоретических основ, разработка и применение поляриметрических методов и аппаратуры для дистанционного зондирования объектов Солнечной системы наземными и аэрокосмическими средствами

Авторы: Бельская И. Н., Ефимов Ю. С., Кайдаш В. Г., Киселев Н. Н., Кучеров В. А., Лупишко Д. Ф.,

 Мищенко М. И., Розенбуш В. К., Тишковец В. П., Шаховской Н. М.

Advancement of theoretical foundation, development and application of polarimetric techniques and hardware for remote sensing studies of Solar System objects by ground-based, aircraft, and spacecraft means

Authors: Belska I.M., Efimov Yu.S., Kaydash V.G., Kyselov M.M., Kucherov V.A., Lupishko D.F.,

Mishchenko M.I., Rosenbush V.K., Tyshkovets V.P., Shakhovskyi M.M.

 

В результаті багаторічної праці авторами створено новий науковий напрямок – дистанційне вивчення об’єктів Сонячної системи фізично обґрунтованими та ефективними поляриметричними методами, в якому Україна є загальновизнаним світовим лідером. Робота  є логічним завершенням теоретичних і експериментальних досліджень, що сприяли вирішенню широкого кола фундаментальних і прикладних проблем науки: від походження та еволюції Сонячної системи до виявлення та пояснення глобальних змін клімату і контролю екологічного стану земної атмосфери.

Розроблено завершену строгу теорію розсіяння електромагнітних хвиль дисперсними середовищами і точні методи аналізу результатів поляриметричних вимірювань. Розвинуто теоретичні основи і принципи вимірювання поляризованого випромінювання, ґрунтуючись на яких створено унікальну прецизійну апаратуру для спостережень. В результаті аналізу великого обсягу наземних і аерокосмічних спостережень, вперше визначено оптичні та фізичні характеристики поверхонь і атмосфер багатьох тіл Сонячної системи (планети, супутники планет, кільця Сатурна, астероїди, транснептунові об’єкти й комети) та  відкрито цілий ряд нових явищ і ефектів. Розроблено принципово нові поляриметричні методи дистанційного зондування аерозольних і хмарних частинок в атмосфері Землі з літаків та орбітальних супутників.

Розроблені авторами методики оптичної діагностики частинок знаходять широке застосування також в нанотехнології, біомедицині, нанобіотехнології, біофотоніці, хімії колоїдів і суспензій. У результаті відносно невеликі вкладення коштів у фінансування астрофізичних досліджень приносять величезний практичний прибуток.

Pезультати досліджень викладено у 16 монографіях і понад 260 рецензованих статтях у провідних вітчизняних і закордонних журналах (індекс цитування публікацій більше 10 000), 5 авторських свідоцтвах і патентах, 6 базах даних, численних доповідях на міжнародних наукових конференціях. Вагомим результатом створеної авторами наукової школи є захист 10 докторських і 24 кандидатських дисертацій.

Свідченням міжнародного визнання досягнень авторів є присвоєння їхніх імен 6 астероїдам та присудження низки міжнародних наукових відзнак за видатні наукові відкриття.