Ви є тут

Розвиток теоретичних основ, розробка та застосування поляриметричних методів і апаратури для дистанційного зондування об’єктів Сонячної системи наземними та аерокосмічними засобами


Номер роботи - P 14 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Развитие теоретических основ, разработка и применение поляриметрических методов и аппаратуры для дистанционного зондирования объектов Солнечной системы наземными и аэрокосмическими средствамиБельская И. Н., Ефимов Ю. С., Кайдаш В. Г., Киселев Н. Н., Кучеров В. А., Лупишко Д. Ф., Мищенко М. И., Розенбуш В. К., Тишковец В. П., Шаховской Н. М. Advancement of theoretical foundation, development and application of polarimetric techniques and instrumentation for remote sensing studies of Solar System objects by ground-based, aircraft, and spacecraft meansBel’ska I.M.,Efimov Yu.S., Kaydash V.G., Kysel’ov M.M., Kucherov V.A., Lupishko D.F., Mishchenko M.I., Rosenbush V.K., Tyshkovets’ V.P., Shakhovs’kyi M.M.


Автори:

Бельська І.М., Єфімов Ю.С., Кайдаш В.Г., Кисельов М.М., Лупішко Д.Ф., Міщенко М.І.,

Розенбуш В.К., Тишковець В.П., Шаховський М.М., Кучеров В.А.

 

Представлена Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна МОН України

 

Авторами створено новий науковий напрямок – дистанційне вивчення об’єктів Сонячної системи фізично обґрунтованими та ефективними поляриметричними методами, в якому Україна є загальновизнаним світовим лідером.

Представлена робота є підсумком комплексних теоретичних і експериментальних досліджень, що сприяли вирішенню широкого кола фундаментальних і прикладних проблем науки: від походження та еволюції Сонячної системи до виявлення та пояснення глобальних змін клімату і контролю екологічного стану земної атмосфери.  

Розроблено строгу теорію розсіяння електромагнітних хвиль дисперсними середовищами і точні методи аналізу результатів поляриметричних вимірювань. Розвинуто теоретичні основи і принципи вимірювання поляризованого випромінювання, ґрунтуючись на яких розроблено унікальні оптичні елементи та створено прецизійну апаратуру для спостережень. На основі наземних та аерокосмічних спостережень вперше визначено оптичні й фізичні характеристики поверхонь і атмосфер багатьох тіл Сонячної системи (планети, супутники планет, кільця Сатурна, астероїди, транснептунові об’єкти й комети) та відкрито низку нових явищ і ефектів. Розроблено принципово нові поляриметричні методи дистанційного зондування аерозольних і хмарних частинок в атмосфері Землі з літаків та орбітальних супутників.

Розроблені авторами методи оптичної діагностики частинок широко застосовуються в нанотехнології, біомедицині, нанобіотехнології, біофотоніці, хімії колоїдів і суспензій та ін.

Результати досліджень викладено у 360 публікаціях, в т.ч. в 19 монографіях, 310 статтях у реферованих журналах, 7 базах даних, 5 авторських свідоцтвах і патентах. Загальний індекс цитування складає понад 11800 і 9200 згідно баз даних Science Citation Index™ і Scopus відповідно. Роботи авторів процитовано в більш ніж 330 наукових і науково-прикладних журналах. За даною тематикою захищено 11 докторських і 25 кандидатських дисертацій.

Свідченням міжнародного визнання досягнень авторів є присвоєння їхніх імен 7 астероїдам та присудження низки міжнародних наукових відзнак за видатні наукові відкриття.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Киівському національному університеті імені Тараса Шевченка 24 червня 2010 року.