Ви є тут

Розвиток азотної промисловості України в ХХ столітті – історичний шлях плідної взаємодії науки і виробництва


Номер роботи - M 63 ПОДАНА

Автори:


 "Развитие азотной промышленности Украины в ХХ веке – исторический путь плодотворного взаимодействия науки и производства"КузнецовПавелВладимирович. "The development of Nitrogen Industry in Ukraine inthe 20th century as a historicaloutline of successful collaboration between science and manufacture"Kuznyetsov P. V.


 

Автор: Кузнєцов П. В., к.т.н.

 

Представлена Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»

 

В роботі комплексно розкрито зародження та розвиток азотної промисловості, що дозволило визначити її роль у формуванні науково-технічного потенціалу країни протягом 20–80-х років ХХ ст.

Проведено ґрунтовний історіографічний аналіз наукової літератури й публікацій щодо ролі та значення розвитку технології зв’язаного азоту в хімічній промисловості, згруповано праці українських і зарубіжних учених із хімічної технології.

Встановлено періодизацію розвитку галузі хімічної промисловості й надано характеристику кожному з його етапів та виявлено основні закономірності становлення технології зв’язаного азоту в складі всієї економіки.

Показано пріоритетні наукові дослідження й розробки українських учених хіміків-технологів у створенні нових сучасних технологій і ефективного обладнання для азотної промисловості.

Основні результати дослідження використано в діяльності Державного науково-дослідного та проектного інституту основної хімії (НІОХІМ, м. Харків) та  Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (м. Харків).

 

Кількість публікацій:  48 наукових  публікацій,в т.ч. 2 монографії, 46  статей.