Ви є тут

Розробка високоефективних технологій оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі


Номер роботи - P 8 НАГОРОДЖЕНА

Р8

Автори:   

Вербицький В.Г., Вікулін І.М.,Воробієнко П.П.,  Годованюк В.М.,

Каток В.Б., Курмашев Ш.Д., Осінський В.І., Панфілов І.П.,

Рюхтін В.В., Сукач Г.О.

 

Представлена Одеською національною академією зв’язку ім. О.С.Попова Мінтрансзв’язку України.

 

Разработка высокоэффективных  технологий оптоэлектроники  и  коммуникационных систем на их основе

Авторы:  Вербицкий В.Г., Викулин И.М., Воробиенко П.П., Годованюк В.Н., Каток В.Б.,

Курмашев Ш..Д., Осинский В.И., Панфилов И.П., Рюхтин В.В., Сукач Г.А

Development of the high-efficiency  technologis of optoelectronics  and  the communications systems on their basis

Authors: Verbitsky V.G., Vikulin I.M., Vorobienko P.P.,  Godovaniauk V.M., Katok V.B., Kurmashev Sh.D.,

Osinsky V.I., Panfilov I.P.,Ryhtin V.V., Sukach G.A.

 

Авторами розв’язано важливу науково-технічну проблему розвитку фізико-технологічних основ матеріалів і приладів оптоелектроніки та системних питань сучасних оптичних інфокомунікаційних комплексів передачі інформації, що обумовлює незалежність держави.

Отримано принципово нові наукові результати фізичних механізмів цілеспрямованого формування функціональних параметрів епітаксійних плівок, квантово-розмірних та поруватих наногетероструктур і оптоелектронних приладів нового покоління на їх основі як в технологічному процесі виробництва, так і під дією наступних зовнішніх модифікуючих обробок.

Реалізовано технологічні основи зонної інженерії суперлюмінесцентних ізоперіодичних ненапружених структур типу InGaAsP та нові нанотехнології отримання гетероструктур GaN/por-GaAs, розроблено прогресивні іонні та іонно-плазмові технології модифікації основних атомних складів наногетероструктур, фізико-технологічні методи підвищення ефективності і надійності оптичного волокна та перспективних матеріалів і приладів.

Налагоджено виробництво вітчизняних пристроїв оптоелектроніки та енергозберігаючих світлофорів, синтез оптичного волокна, розроблено сучасні інфокомунікаційні системи згідно міжнародних стандартів, технічні умови випробувань і сертифікації, реалізовано нові методики контролю. Впроваджено нові версії рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку і стандартів України.

Основні науково-технічні результати роботи опубліковано в 18 монографіях, більш ніж в 400 статтях в наукових журналах. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 100 авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи. За тематикою роботи захищено 13 докторських та 72 кандидатських дисертації.

Економічний ефект від впроваджень розробок в Україні за останні два роки склав близько 40 млн.грн. Прибуток держави від експорту високотехнологічних фотоприймачів досяг 50 млн.грн.