Ви є тут

Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні


Номер роботи - P 22 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Разработка технологий и организация производств йод- и бромсодержащих продуктов в УкраинеБальных В.Д., Белов Ю.П., Бояринцев А.Ю., Вавулицкий А.С., Мазуренко Е.А., Овчинников А.И., Смирнов Н., ЧергинецВ.Л.  Development of technologies and organization of manufacture of iodine and bromine-containing materials in UkraineBal’nykh V.D., Belov Yu.P., BoyarintsevA.Yu., VavulitskiiA.S., MazurenkoE.A., OvchinnikovA.I., Smirnov N.N., Cherginets V.L.


Автори:

Бальних В.Д., Білов Ю.П., Бояринцев А.Ю., Вавуліцький О.С.,

Мазуренко Є.А., Овчінніков А.І., Смирнов М.М., Чергинець В.Л.

 

Представлена Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

 

Авторами розроблено наукові та технологічні основи процесів синтезу і тонкого очищенняйод- та бромвмісних продуктів,що виробляються, запропоновано і апробовано на практиці нові методи контролю їх якості, сформовано вимоги до умов технологічних процесів, у яких використовується одержані особливо чисті речовини. Вирішено проблему переробки і повернення у виробництво токсичних і екологічно небезпечних техногенних відходів хімічних і фармацевтичних виробництв.

За результатами роботи створено перший в Україні комплекс виробництв йоду і особливо чистих йод- та бромвмісних продуктів, налагоджено випуск продукції для застосування в харчовій промисловості, медицині, виробництві оптичних і сцинтиляційних монокристалів.

Виробництво дозволяє повністю забезпечити потребу вітчизняних виробників у особливо чистих речовинах і йоді, і експортувати частину продукції, яка є конкурентоспроможною на світовому ринку і переважає за якістю аналогічну продукцію відомих закордонних фірм. Наявні потужності забезпечують можливість реалізації особливо чистих солей на вітчизняному і світовому ринку в обсязі понад 4 млн. дол. США на рік. Економічний ефект від даної роботи перевищує 31,5 млн.грн.

Результати досліджень відображено у 3 монографіях , 120 наукових статтях.  Загальна кількість реферованих публікацій, що містяться в базі даних SCOPUS– 60. Новизна та конкурентоспроможність технологічних  розробок захищена  21 патентом і авторськими свідоцтвами. За результатами робіт захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення  роботи відбудеться в Одеському національному політехнічному університеті. на засіданні Вченої ради 31 серпня 2010 року о 13.30 в залі засідань.