Ви є тут

Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні


Номер роботи - P 36 ПОДАНА

Р36

Автори:

Бальних В.Д., Білов Ю.П., Бояринцев А.Ю., Вавуліцький О.С.,

Мазуренко Є.А., Овчінніков А.І., Смирнов М.М., Чергинець В.Л.

 

Представлена Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

 

Разработка технологий и организация производств йод- и бромсодержащих продуктов в Украине

Авторы: Бальных В.Д., Белов Ю.П., Бояринцев А.Ю., Вавулицкий А.С., Мазуренко Е.А., Овчинников А.И., Смирнов Н.Н., Чергинец В.Л.

Development of technologies and organization of manufacture of iodine and bromine-containing materials in Ukraine

Authors: Bal’nykh V.D., Belov Yu.P., Boyarintsev A.Yu., Vavulitskii A.S., Mazurenko E.A., Ovchinnikov A.I., Smirnov N.N., Cherginets V.L.

 

Авторами розроблено наукові та технологічні основи процесів синтезу і тонкого очищення йод- та бромвмісних продуктів, що виробляються, запропоновано і апробовано на практиці нові методи контролю їх якості, сформовано вимоги до умов технологічних процесів, у яких використовується одержані особливо чисті речовини. Вирішено проблему переробки і повернення у виробництво токсичних і екологічно небезпечних техногенних відходів хімічних і фармацевтичних виробництв.

За результатами роботи створено перший в Україні комплекс виробництв йоду і особливо чистих йод- та бромвмісних продуктів, налагоджено випуск продукції для застосування в харчовій промисловості, медицині, виробництві оптичних і сцинтиляційних монокристалів.

Створений комплекс виробництв дозволяє повністю забезпечити потребу вітчизняних виробників у особливо чистих речовинах і йоді, і експортувати частину виробленої продукції, яка є конкурентоспроможною на світовому ринку і переважає за якістю аналогічну продукцію відомих закордонних фірм.

Технологічний рівень і економічні показники виконаних розробок повністю відповідають існуючим світовим вимогам, що дозволяє Україні успішно конкурувати з провідними іноземними виробниками не тільки на ринку особливо чистих матеріалів і виробів з них, а, й, головне - на ринку сучасних високих технологій. Проведені авторським колективом розробки сприяють збереженню високого рівня науково-технічного потенціалу України та підвищенню її міжнародного авторитету, як передової країни в наукоємних галузях.

На сьогоднішній день створені потужності забезпечують можливість реалізації особливо чистих солей на вітчизняному і світовому ринку в обсязі понад 4 млн. дол. США на рік. Економічний ефект від даної роботи за 2008 р. перевищує 8 млн. грн.

Результати наукових досліджень відображено у 3 монографіях та 90 наукових публікаціях, технологічні розробки захищено 17 патентами і авторськими свідоцтвами.