Ви є тут

Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України


Номер роботи - P 36 ПОДАНА

Автори:


 Разработка и внедрение высокоэффективных технологий экологобезопасной ориентации производственных комплексов УкраиныАвторы:Гребенкин С.С., Костенко В.К., Павлыш В.Н., Бузило В.И., Рябичев В.Д., Попов С.О., Матлак Е.С., Топчий С.Е., Керкез С.Д.  Elaboration and installation of efficient tecnology of ecological safe orientation of industrial complexes of UkraineАиthors:GrebyonkinS.S., KostenkoV.K., PavlyshV.N., BuzyloV.I., RyabichevV.D., PopovS.O., MatlakE.S., TopchiyS.E., KerkezS.D.


 

Автори:

Гребьонкін С.С., Костенко В.К., Павлиш В.М., Бузило В.І., Рябічев В.Д.,

Попов С.О., Матлак Є.С., Топчий С.Є., Керкез С.Д.

 

Представлена Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля

 

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему створення і впровадження єдиного комплексу технологічних та системно-економічних рішень еколого-орієнтованої діяльності підприємств базових галузей економіки України.

В роботі сформульовано нові шляхи та способи підвищення рівня екологічної безпеки виробництва, системного розвитку еколого-економічної діяльності підприємств і реалізовано нові методи проектування та розрахунку параметрів систем екологізації, а також технологічні розробки,  які не мають аналогів у світовій практиці.

Науково обґрунтовано методологію організації та реалізації процесу формування механізму забезпечення еколого-економічної безпеки підприємств. Створено фізико-хімічні основи технології освітлення, демінералізації та обеззаражування шахтної води. Розроблено методи фізико-хімічної деструкції її бактеріальних та токсичних домішок.

Сформована математична модель процесів тепломасообміну між шахтним повітрям, вміщуючими породами та закладним масивом. Розроблено якісно нову технологію одержання геотермальної енергії, науково обґрунтовано режими функціонування шахтних геотермальних теплообмінників.

Розроблено теоретичні засади та механізм екологічного банківського кредитування підприємств, а також теоретичні засади екологічного лізингу та механізм проведення лізингових операцій у сфері еколого-економічної діяльності підприємств. Розроблена принципова модель системи екологічного управління.

Економічний ефект від впровадження рекомендацій роботи склав 1, 75 млн. грн.

 

Наукові результати опубліковано у 7 монографіях, 25 статтях.  Новизну технічних рішень захищено  17  авторськими свідоцтвами і патентами. За даною тематикою захищено 2 докторських, 4  кандидатських дисертацій.