Ви є тут

Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України


Номер роботи - P 1 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Разработка и внедрение техники и технологии изготовления и применения высокоэффективных, безопасных эмульсионных взрывчатых веществ на карьерах Украины


Авторы:


Крысин Р.С., Куприн В.П., Ищенко Н.И., Монаков В.Ф., Макаров О.И., Колтунов О.В., Вилкул А.Ю., Савченко Н.В., Носов В.Н., Чепурной П.Г.


 


Development and implementation of equipment and technology for manufacturing and application of highly efficient and safe emulsion explosives in open-casts of Ukraine.


Authors:


Krysin R.S.KuprinV.P.,  IschenkoN.I.,  MonakovV.F., MakarovO.I., KoltunovO.V., VilkulO.J., SavchenkoN.V., NosovV.N., ChepurnyP.G.


 

Автори:

Крисін Р.С., Купрін В.П., Іщенко М.І., Монаков В.Ф., Макаров О.І.,

Колтунов О.В., Вілкул О.Ю., Савченко М.В., Носов В.М., Чепурний П.Г.

 

Представлена Національним гірничим університетом.

 

Комплексно вирішено важливу проблему переведення гірничорудної промисловості України на використання вітчизняних, високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин, які за детонаційними та технологічними параметрами  перевищують кращі світові зразки.

 Розроблено наукові засади створення емульсійних вибухових речовин  (ЕВР) з керованими властивостями, безпечної технології їх одержання та застосування.

 Вперше показано, що повнота реалізації потенційної енергії вибуху і детонаційні  характеристики ЕВР залежать від дисперсності емульсії і температури початку екзотермічного розкладу амоній нітрату – основного компонента ВР. В результаті досліджень впливу речовин і матеріалів різних класів і хімічної природи на фізико-хімічні властивості та кінетику термічної деструкції системи визначено вимоги до якісного складу і концентраційних меж  компонентів ЕВР з урахуванням їх каталітичної дії. Встановлено нові механізми переведення емульсій у детонаційноспроможний стан з використанням фізичних і хімічних сенсибілізаторів. Реалізовано технологію сенсибілізації емульсій розчином пероксиду водню, що забезпечує вільнорадикальне ланцюгове вибухове перетворення системи, і, як наслідок, високі швидкість і тиск детонації ЕВР.

Введено в експлуатацію чотири комплекси по виготовленню компонентів ЕВР загальною продуктивністю понад 160 тис.т на рік, що повністю забезпечує потреби України в промислових вибухових речовинах. Розроблено і виготовлено 48 змішувально-зарядних машин оригінальної конструкції для одержання ЕВР з невибухових компонентів безпосередньо в свердловині. Сім машин експортовано в Росію, Білорусь, Казахстан.

Створення і впровадження нової техніки і технології забезпечило повну заміну вибухових речовин, що містять тротил, на всіх залізорудних і 86 нерудних кар’єрах України, питомі витрати ВР знизилися на 8-12%.  Викиди шкідливих газів зменшилися на 60-70% , що тільки по Кривбасу складає 3000 т на рік.  Розроблені ЕВР за вибуховими характеристиками на 8-10% перевищують кращі світові аналоги провідних фірм США,Канади, Швеції, Австралії і Росії.

Загальний економічний ефект від впровадження складає 541,8 млн.грн., в тому числі в 2011 році- 168,9 млн.грн.

  Наукові результати відображено в 3монографіях, більш ніж 80 статтях. Новизну і конкурентоспроможність технічних рішень захищено 25 патентами (в тому числі Євразійський патент і 2 патенти Росії). Захищено 3 кандидатські дисертації.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої  ради Інституту геотехнічної механіки НАН України 11 вересня 2012 року о 10.00 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул Сімферопольська, 2а.

МАтеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.