Ви є тут

Розробка та впровадження систем моніторингу і діагностування потужних електроенергетичних об’єктів та систем України


Номер роботи - P 24 ПОДАНА

Р24

Автори:

Буткевич О.Ф., Дуркот О.О., Дячук С.Я., Михайлевський О.С.,

Мольков А.М., Сорочинський В.В., Стасюк О.І.,

Тутик В.Л., Ущаповський К.В., Яндульський О.С.

 

Представлена Інститутом електродинаміки НАН України.

 

Разработка  и внедрение систем мониторинга и диагностирования мощных электроэнергетических объектов и систем Украины

Авторы: Буткевич А.Ф., Дуркот А.А., Дьячук С.Я., Михайлевский А.С., Мольков А.Н., Сорочинский В.В., Стасюк А.И., Тутик В.Л., Ущаповский К.В., Яндульский А.С.

Development and application of the systems of monitoring and diagnostics of powerful electriс energy units and systems of Ukraine

Authors: Butkevych O.F., Durkot O.O., Dyachuk S.Ya., Mykhailevsky O.S., Molkov A.M., Sorochynsky V.V.,

              Stasyuk O.I., Tutyk V.L., Uschapovsky K.V., Yandulsky O.S.

 

В роботі розроблено наукові засади побудови багатофункціональних мікропроцесорних систем, призначених для розв'язання широкого кола актуальних задач моніторингу та діагностування електроенергетичних об'єктів і систем, з урахуванням технологічних особливостей функціонування ОЕС України та можливостей удосконалення систем оперативного та автоматичного керування на всіх рівнях ієрархії.

Створено та реалізовано методи, алгоритми та засоби діагностування пристроїв релейного захисту та автоматики, елегазових вимикачів, ізоляції високовольтного електроенергетичного обладнання. Розроблено інформаційно-діагностичний комплекс (ІДК) “Реґіна”, що за своїми функціонально-технічними характеристиками не має вітчизняних аналогів і знаходиться на рівні кращих закордонних розробок. В ІДК “Реґіна”, орієнтованому на неперервний контроль і діагностування обладнання електроенергетичних об’єктів та їх електричних приєднань, реалізовано методи та алгоритми оперативного визначення місць пошкоджень в електричних мережах, діагностування пристроїв релейного захисту та автоматики, елегазових вимикачів, ізоляції високовольтних вводів. На базі ІДК “Регіна” розроблено та впроваджено в експлуатацію корпоративну систему моніторингу, ідентифікації та прогнозу нештатних режимів тягових мереж залізниць України.

ІДК “Реґіна” впроваджено на електроенергетичних об’єктах України, Білорусі, Молдови, Казахстану та Азербайджану (551 комплект).

Вперше в Україні розроблено, сертифіковано і налагоджено виготовлення високоточних електровимірювальних реєструючих приладів світового рівня – “Реґіна-Ч”, на основі якої створено першу сучасну систему моніторингу ОЕС України з якісно новими характеристиками, що відповідають міжнародним стандартам та можливостями розв’язання найбільш актуальних задач оперативного керування, що передбачено умовами інтеграції ОЕС України в об’єднання енергосистем країн Європи.

Сумарний економічний ефект від впровадження систем моніторингу та діагностування становить понад 676 млн. грн.