Ви є тут

Розробка та впровадження нових методів діагностики і хірургічного лікування захворювань підшлункової залози


Номер роботи - P 19 НАГОРОДЖЕНА

Р19

Автори:

Болдіжар О.О.,Бондар Г.В., Дронов О.І.,  

Запорожченко Б.С.,  Кондратенко П.Г., Криворучко І.А.,

Тодуров І.М., Усенко О.Ю., Чорний В.В., Ярешко В.Г.

 

Представлена Національним інститутом хірургії і трансплантології   ім. О.О.Шалімова АМН України.

 

Разработка и внедрение новых методов диагностики и хирургического лечения заболеваний поджелудочной железы

Авторы: Болдижар А.А., БондарьГ.В.,  Дронов А.И., Запорожченко Б.С., Кондратенко П.Г.,

Криворучко И.А., Тодуров И.М., Усенко А.Ю., Чорный В.В., Ярешко В.Г.

Development and Introduction of New Methods of a Pancreas Surgical Treatment.

Authors:  Boldizhar A.A.,  Bondar G.V;.Dronov A.I., Zaporozhchenko B.S., Kondratenko P.G., Krivoruchko I.A.,

Todurov I.M., Usenko A.Yu., Chorny V.V., Yareshko V.G.

 

Роботу присвячено одній з найбільш актуальних та важливих проблем сучасної медицини – діагностиці та хірургічному лікуванню  захворювань підшлункової залози. Проведене дослідження поглибило знання про патогенез захворювань підшлункової залози (гострого і хронічного панкреатиту, новоутворень підшлункової залози).

 Розроблено та впроваджено в клінічну практику нові методи діагностики та тактику хірургічного лікування захворювань підшлункової залози в залежності від форми, ускладнень і фази перебігу хвороби на основі застосування безпосередніх хірургічних втручань на підшлунковій залозі із міні доступів, органозберігаючих  операцій, а також розроблених радикальних хірургічних втручань.

Розроблено методику прогнозу результатів хірургічного лікування, яка дозволяє індивідуалізувати тактику лікування і визначити оптимальний варіант хірургічного втручання. Із застосуванням розроблених методик проведено лікування більш ніж у 27 тис.  хворих.

Практичне застосування в клінічній практиці розроблених методів хірургічного лікування дозволяє суттєво знизити летальність (при гострому панкреатиті у 8 раз, при хронічному у 24 рази, при новоутвореннях в 2 рази)  та  кількість ускладнень, покращити якість життя пацієнтів, що  доводить їх медичну та економічну ефективність.

Авторські підходи до діагностики та хірургічного лікування включено до стандартів надання допомоги хворим на гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини, затверджених МОЗ і АМН України, а також до програми навчання студентів вищих медичних навчальних закладів України.

Наукові результати роботи відображено у 4 підручниках, 27 монографіях і керівництвах, 640 статтях, отримано 88 авторських свідоцтв та патентів (СРСР - 17, України - 71), презентовано на 289 національних і міжнародних конгресах та конференціях.