Ви є тут

Розробка та впровадження новітніх технологій хірургічного лікування гриж живота


Номер роботи - P 21 ПОДАНА

Автори:

 


Разработка и внедрение новейших технологий хирургического лечения грыж живота


 


Автори:


Андреещев С.А., Белянский Л.С., Гринцов А.Г., Жебровский В.В., Ильченко Ф.Н., Мясоедов С.Д., Сербул М.М., Фелештинский Я.П.


 


Elaboration and introduction of a new technologies of surgical treatment of abdominal hernias


 


Authors:


Andreyeshchev S.A., Bilyanskiy L.S., Gryntsov O.G., Zhebrovskiy V.V., Ilchenko F.M., Myasoyedov S.D., Serbul M.M., Feleshtynskiy Ya.P.


 

Автори:

Андреєщев С.А., Білянський Л.С., Грінцов О.Г., Жебровський В.В., Ільченко Ф.М., Мясоєдов С.Д., Сербул М.М., Фелештинський Я.П.

 

Представлена Кримським державним медичним університетом імені С. І. Георгієвського.

 

Роботу присвячено підвищенню ефективності хірургічного лікування хворих з грижами живота на основі вивчення нових ланок патогенезу захворювання, розробці сучасних ефективних методів діагностики та хірургічних технологій із використанням найновіших полімерних пластичних та шовних матеріалів.

Авторами розроблено нову концепцію розвитку та прогресування грижі живота. Реалізовано в практиці охорони здоров’я алгоритм обстеження, лікувальні і профілактичні заходи. Впроваджено нову стратегію й диференційований підхід до хірургічного лікування хворих з грижею живота, розроблено систему комплексного хірургічного лікування, визначено показання і протипоказання, обсяг передопераційної підготовки, тактику та способи оперативного лікування і післяопераційного забезпечення хворих.

Із застосуванням полімерних пластичних та шовних матеріалів реалізовано нові сучасні хірургічні технології, що сприяють підвищенню ефективності хірургічного лікування, попередженню рецидивів захворювання, запобігають розвитку ускладнень та сприяють скороченню терміну непрацездатності, зменшенню летальності та інвалідності.

 

Наукові результати опубліковано у 15 монографіях, 3 підручниках, 7 методичних рекомендаціях,  465 статтях. Отримано 55 авторських свідоцтв і патентів.  Захищено 4 докторські  та 20  кандидатських  дисертацій.