Ви є тут

Розробка та впровадження комплексної системи діагностики, профілактики і лікування остеопорозу та його ускладнень


Номер роботи - P 28 ПОДАНА

Автори:


Разработка и внедрение комплексной системы диагностики, профилактики и лечения остеопороза и его осложненийПоворознюк В.В., Кузнецова С.М., Дедух Н.В., Шевченко С.Д., Каладзе Н.Н., Григорьева Н.В., Мазур И.П., Климовицкий Ф.В., Вайда В.М.  Development and introduction of complex system of diagnostics, prophylaxis and treatment of osteoporosis and its complications PovoroznyukV.V., uznecovaS.M., DedukhN.V., hevchenkoS.D., KaladzeM.M., GrygorievaN.V., MazurI.P., KlimovickiyF.V., VaydaV.M.


 

Автори:

Поворознюк В.В., Кузнецова С.М., Дєдух Н.В., Шевченко С.Д., Каладзе М.М.,

Григор’єва Н.В., Мазур І.П., Климовицький Ф.В., Вайда В.М.

 

Представлена Державною установою "Інститут геронтології Академії медичних наук України".

 

Роботу присвячено одній з найбільш важливих медико-соціальних проблем - створенню та впровадженню в медичну практику комплексної системи діагностики, профілактики і лікування системного остеопорозу та його ускладнень.

За результатами фундаментальних досліджень стану кісткової тканини при різних захворюваннях і станах авторами створено науково обґрунтовану систему лікування та профілактики остеопорозу. Розроблено та впроваджено нові сучасні методики оцінки та моніторингу структурно-функціонального стану кісткової тканини та отримано нормативні дані у населення України залежно від віку та статі.

Проведені широкомасштабні епідеміологічні дослідження щодо вивчення особливостей формування піку кісткової маси в дітей та підлітків, стану кісткової тканини, темпів її втрати та частоти остеопорозу та остеопоротичних переломів різної локалізації в дорослого населення України залежно від віку та статі дозволити створити нормативні дані для методик рентгенівської, ультразвукової денситометрії та рентгенабсорбціометрії.

Створені регіональні комплексні системи діагностики, профілактики та лікування остеопорозу в населення, що мешкає в ендемічних регіонах та в умовах дії шкідливих факторів довкілля (малі дози іонізуючого опромінення та промислового забруднення), а також диференційовані програми профілактики та лікування в хворих з різними формами первинного та вторинного остеопорозу.

Розробки  українських вчених отримали  міжнародне визнання вчених США, Європи та інших країн світу. Члени авторського колективу обрані в керівні органи чи є членами Всесвітніх організацій та багатьох міжнародних товариств (IOF, EMAS, ISSAM, ACR,  ECTS, EULAR, ISCD, ISGE, OARSI, SICOT).

Основні наукові результати досліджень викладено у 26 монографіях, 15 методичних рекомендаціях, 1050 статях,  в т.ч. 155 статей, опублікованих в наукових виданнях, що містяться в базі даних SCOPUS, загальний індекс цитування робіт претендентів – 23.  Наукова новизна  розробок підтверджена 20  авторськими свідоцтвами та патентами. За результатами робіт захищено 30 дисертацій.