Ви є тут

Розробка матеріало-енергозберігаючої технології інжекційного рафінування чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах


Номер роботи - M 98 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Разработка материало- энергосберегающей технологии инжекционного рафинирования чугуна зернистым магнием в большегрузных ковшах


Автор: Шевченко С.А.


 


Developmentofmaterial- energy-savingtechnologyofinjectionaffinageofcast-ironbygrainymagnesiuminheavyweightsladles.Autor: SevchenkoS.


 

Автор:Шевченко С.А., к.т.н.

 

Представлена   Інститутом чорної металургії  ім. З.І. Некрасова НАН України.

 

Теоретично обґрунтувано та реалізовано технологічний процес вдування магнієвмісного потоку у розплав чавуну на велику глибину  при десульфурації у великовантажних ковшах.

 Вивчено механізм і закономірності утворення прифурменої і барботуючої зон при різних параметрах вдування рафінуючого потоку на глибину рідкої ванни.

Вперше реалізовано раціональний процес стійкого вдування холодного диспергованого магнію в розплав чавуну без пасивуючих добавок й без випарювальної камери в оголовку фурми. Розроблено технологічний процес, раціональні параметри й апаратурно-технологічний комплекс десульфурації чавуну у великовантажних ковшах вдуванням магнію без збіднюючих добавок в умовах глибокої ванни (понад 2,6 м) розплаву в ковші, які забезпечують найбільш високе засвоєння магнію (на сірку до 75 %) і міру десульфурації чавуну до 95 % і більше.

Технологічний процес і пристрої для його реалізації широко освоєні на 7 металургійних комбінатаху 150-350 тонних заливальних ковшах сумарною продуктивністю більше 24 млн. тонн знесірченого чавуну на рік. В порівнянні з найбільш передовим зарубіжним аналогом  розроблена технологія має переваги і забезпечує економію на кожній тонні обробленого чавуну більше ніж 1 дол. США. 

Загальний економічний ефект від впровадження результатів роботи складає понад 28 млн. дол. США/рік.

 

Кількість публікацій: 47, в т.ч. за темою роботи16 статей, отримано  3 патенти.