Ви є тут

Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів


Номер роботи - M 36 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Авторы: Салмаш И.Н., Шарандин К.Н., Кузнецов Д.Ю., Лизун А.Ю.


 


 


 


 


 


 


Authors: Salmash I.N., Sharandin K.N., Kuznetsov D. Yu., Lizun A. Yu.


 

Автори: Салмаш І.М., к.т.н., Шарандін К.М., Кузнецов Д.Ю., Лізун А.Ю.

 Представлена Донецьким  національним  технічним  університетом

 В роботі отриманий подальший розвиток уявлення щодо технологічних аспектів експлуатації та комплексних механізмів захисту периклазовуглицевих вогнетривких футерівок конвертерів і стальковшів.

Авторами  встановлено, що за величини зношення робочого шару футерівки ковша 60% від початкової товщини, деформації футерівки днища зростають до 20 мм, у зоні зношеної футерівки значення сумарних деформацій збільшується в  6-8 разів.

Розроблена комплексна методика оцінки впливу фізичних властивостей кінцевого шлаку після його модифікації на ефективність адгезії до робочої поверхні вогнетривів та температурний інтервал плавлення (тугоплавкості) гарнісажу.

Запропоновані в роботі рекомендації впроваджені в умовах ПАТ «Енергомашспецьсталь» з реконструкцією робочого шару футерівки ковша за мультизональним принципом, що дозволило підвищити стійкість ковша та знизити собівартість готової продукції,  в умовах ПАТ «АМК» отримати економію в розмірі 0,5 грн. на тонну сталі.

В умовах ПАТ «МК «Азовсталь» відпрацьовані режими присадок розроблених флюсів-модифікаторів, що дозволило знизити сумарний витрати магнійвмістних матеріалів на 20 %, що відповідає зниженню питомих витрат, відповідно на  7,02 грн./т.

 

Кількість публікацій: 44, в т.ч. за темою роботи 17 статей, отримано 4 патенти.