Ви є тут

Розробка інноваційних основ та впровадження комплексної модернізації комунальної теплоенергетики України


Номер роботи - P 51 ПОДАНА

Автори:


Разработка инновационных основ и внедрение комплексной модернизации коммунальной теплоэнергетики УкраиныБазеев Е.Т., Близнюк А.М., Воротынцев В.А., Кучеренко В.Н., Кучин Г.П., Падерно Д.Ю., Хиврич Ю.Е., Хиврич И.Ю., Чайка А.И.  Development of innovative bases and introduction of complex modernization of municipal power industry of UkraineBazeevE.T., BlizniukA.M., VorotyntsevV.A., KucherenkoV.M., KuchinG.P., PadernoD.Yu., KhivrichYu.E., KhivrichI.Yu., Chaika O.I.


Автори:

Базєєв Є.Т., Близнюк А.М., Воротинцев В.А., Кучеренко В.М., Кучин Г.П.,

Падерно Д.Ю., Хіврич Ю.Є., Хіврич І.Ю., Чайка О.І.

 

Представлена Інститутом технічної теплофізики НАН України.

 

Створено комплекс методологічних, науково-технічних та організаційних засад докорінного вдосконалення територіального теплозабезпечення та здійснено його практичне відпрацювання в ході впровадження в масштабі промислово-розвиненого та екологічно - і соціальнонапруженого регіону з подальшим використанням одержаного досвіду як основи для розробки та реалізації інших регіональних програм і Державної цільової програми розвитку теплозабезпечення як сукупності відповідних регіональних програм.

Проведено системний аналіз стану теплопостачання в Україні і створено новітнє енергоефективне обладнання для систем теплопостачання, налагоджено його випуск на підприємствах Донецької області.

Розроблено наукові засади та методологію реалізації проектів спільного впровадження за механізмом Кіотського протоколу зі скорочення викидів парникових газів за рахунок зниження витрат палива в результаті реконструкції систем комунального теплопостачання областей та міст в умовах України.

Проведена реконструкція систем теплопостачання міст Донецької області з досяг­ненням економії природного газу 89,05 тис. тонн, що складає понад 26 %,  знижен­ням викидів оксидів азоту на 253 тонн та парникових газів (СО2) на 152,7 тис. тонн на рік. Термін окупності програми 4 роки.

Пілотний проект окупився за 4 роки і став основою 8 регіональних програм, його основні положення ввійшли до Державної цільової  економічної програми модернізації  комунальної теплоенергетики на 2010-2014 роки.

Результати роботи викладено у 103 наукових публікаціях, в тому числі 2-томній монографії, та у 18 патентах.