Ви є тут

Розробка і впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні


Номер роботи - P 21

Автори:


Разработка и внедрение  технологий и технических средств для обеспечения надежности поставок углеводородов в Украине Божко А Е., Коцкулич Я.С., Кравченко О.В., Малярчук Б.М., Огородников П.И., Полищук О.Ф., Сапрыкин С.А, Светлицкий В.М., Тарко Я.Б., Шимко Р.Я.  Developing technologies and techniques for reliability control of supplying hydrocarbons in UkraineBozhko А., Kotskulich Y., Kravchenko O., Malarchuk B., Ogorodnikov P., Polyshuk O., Saprykin S., Svetlitskiy V., Starko Y., Shimko R.


Автори:

Божко О.Є, Коцкулич Я.С., Кравченко О.В., Малярчук Б.М., Огороніков П.І.,

Поліщук О.Ф., Саприкін С.О., Світлицький В.М., Тарко Я.Б., Шимко Р. Я.

 

Представлена Інститутом проблем машинобудування ім.А.М.Підгорного НАН України.

 

В умовах відсутності нових родовищ нафти і газу, здатних достатньо задовольнити  потреби України, на перший план висуваються проблеми, пов’язані з підвищенням ефективності розробки вже існуючих родовищ.

Авторами  проведено наукові дослідження особливостей експлуатації  підземних сховищ газу в умовах пружно-водонапірного режиму їх розробки. Виявлено особливості прояву пружно-водонапірного режиму при циклічній експлуатації сховища, визначено вплив покладу на водоносну зону пласта.

Створено комплекс технологій, методик і технічних засобів з підвищення надійності експлуатації нафтових і газових свердловин, впровадження яких забезпечує підвищення терміну безаварійної роботи свердловин, зниження затрат на ремонтно-відновлювальні роботи .

За результатами досліджень нових напрямків підвищення продуктивності свердловин шляхом використання керованих дисперсних систем, фізичних полів та технологічних прийомів встановлено закономірності протікання цих процесів у свердловинах та пластах.  Запропоновано принципово нові технологічні та технічні рішення, які дають змогу істотно збільшити поточний видобуток нафти і газу та кінцеве вилучення вуглеводнів з пластів. Створено методики та технічні засоби контролю та діагностування технічного стану обладнання нафтогазового комплексу, які значно підвищили надійність та ефективність його експлуатації.

Розроблені технології та технічні засоби інтенсифікації нафтогазовидобування впроваджено в Україні, Росії, Польщі, Болгарії та Китаї. В результаті цього в Україні додатково видобуто 179,8 тисяч тон нафти і 13,8 млн. куб. метрів газу. Економічний ефект від впровадження склав  понад 4 млн. доларів США.

Основні результати роботи викладено у 9 монографіях, більш як 250 наукових публікаціях. Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищена понад 120 авторськими свідоцтвами і патентами України та Росії