Ви є тут

Реалізація стратегії інноваційного розвитку на основі новітніх алгоритмів управління


Номер роботи - P 11 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Реализиция стратегии инновационного развития на основе новейших алгоритмов управления


Литвиненко А.Е., Шпилевой В.Д.,Шпилевая Т.И., Даниленко А.И., Захаренко Н.И.,  Бажал Ю.Н., Гринёва М.В., Федулова  Л.И. , Пепеляєе В.А.  


 


 


The implementation of strategy of innovative development based on newest management algorithms


 Lytvynenko O.Y., ShpylovyiV.D., Shpylova T.I., Danylenko A.I., Zakharenko M.I., Bazhal Y.M., Grynova M.V., Fedulova L., Pepelaev V.


   


 

Автори:

Литвиненко О.Є., Шпильовий В.Д.,Шпильова Т.І., Даниленко А.І., Захаренко М.І., Бажал Ю.М.,

Гриньова М.В., Федулова Л.І., Пепеляєв В.А.

 

Представлена Національним авіаційним університетом.

 

Робота присвячена розробці та впровадженню технологій управління інноваційними системами, що особливо важливо в умовах глобальної економічної кризи, кардинальних соціальних і політичних змін. Створено новітні алгоритми планування та управління проектно-інноваційною діяльністю, в тому числі і на ранніх стадіях радикального інноваційного процесу.Проведено апробацію застосування новітніх алгоритмів управління в реалізації фундаментальних та прикладних науково-дослідних проектів в рамках міжнародних та державних програм.

Розроблено модель функціонування інноваційних систем з урахуванням національних особливостей інноваційного розвитку держави, квантову модель інноваційого розвитку, структурно-польову модель функціонування національної інноваційної системи, концепцію побудови фінансової політики держави на основі визначення моделі її економічного розвитку. Обгрунтовано принципи та впроваджено практичні рекомендації щодо розвитку цієї політики.

Визначено послідовність провадження проектно-інноваційної діяльності та управління інноваційними системами різних рівнів. Запропоновано новітні алгоритми комбінаторної оптимізації прийняття рішень та управління інноваційними проектами і програмами, що охоплюють повний цикл інноваційного процесу.

Практична значимість роботи полягає у мінімізації термінів реалізації інноваційних проектів. Окремі результати роботи не мають аналогів. Вперше до переліку спеціальностей підготовки фахівців введено групу спеціальностей, а до класифікатора професій - професії, що не носять галузевих ознак. Створено систему підготовки магістрів з управління проектно-інноваційною діяльністю на базі освітніх технологій Apple, що не має аналогів в країнах Східної та Центральної Європи.

Використання результатів роботи створює можливість входження України у шостий технологічний уклад.

Наукові результати роботи відображено в 31 монографії, 7 наукових посібниках, більш ніж в 170 статтях. За темою роботи захищено 5  докторських  та 38 кандидатських дисертацій. 

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої  ради  Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України  18 вересня 2012 року об 11.00 за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 40, корп. 1, кімн. 210.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.