Ви є тут

Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів


Номер роботи - M 49 ПОДАНА

Автори:


 Реагентная переработка и рациональное использование экологически опасных серосодержащих пестицидных препаратов БезвозюкИ.И. "Reagent processing and rational use of ecologically dangerous sulfur-containing pesticide preparations"Bezvoziuk I.I.


 

Автори:Безвозюк І.І., к.т.н.

 

Представлена  Вінницьким національним технічним університетом

 

Метою роботи є  зменшення техногенного навантаження на людину та довкілля непридатними до використання і забороненими до застосування сірковмісними пестицидними препаратами шляхом їх реагентної переробки та дослідження перспективних напрямків повторного використання її продуктів.

 Розроблено методологію комплексної переробки екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів Тіурам та Фентіурам. Запропоновано схему та встановлено стехіометричні співвідношення взаємодії натрієвої солі N,N-диметилдтіокарбамінової кислоти та солей металів в залежності від їх ступеня окислення, що дозволило виділити кінцеві метал-хелати з виходом 73-95% мас. Теоретичні дослідження дозволили встановити умови проведення реакції комплексоутворення різних солей металів, а також стали основою універсальної блочно-модульної технологічної схеми їх переробки.

Практичні аспекти пов’язані із дослідженням протизносних і антифрикційних властивостей N,N-диметилдитіокарбамату міді(ІІ). Досліджено механічні властивості полімерних композицій на основі первинного поліетилену низького тиску та вторинного поліетилену при їх стабілізації дитіокарбаматами міді(ІІ), нікелю(ІІ) та цинку. На основі цих досліджень здійснено техніко-економічне обґрунтування ефективного розташування блочно-модульної установки та процесу реагентної переробки пестицидних препаратів Тіурам та Фентіурам. Обґрунтовано питання екологічної безпеки та екологічних ризиків.

 

Кількість публікацій:    22 наукові публікації,в т.ч. 1 монографія,5  статей, 16  тез доповідей.