Ви є тут

Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення ефективності терапії онкологічних хворих


Номер роботи - M 29 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Бездєнєжних Н.О., к.б.н.

Представлена Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького НАН України

В роботі вирішено важливу наукову проблему модифікації фенотипу пухлинних клітин в бік зниження їх злоякісності, внаслідок якої відкриваються нові можливості підвищення ефективності лікування хворих на злоякісні новоутворення.

Розроблено наукові засади та методологію використання інтерферону в якості компоненту біотерапії в схемах комплексного лікування хворих на рак. Обгрунтовано доцільність застосовування тривалих курсів інтерферону в онкологічній практиці не тільки в якості імуномодулюючого агента, але й як протипухлинного засобу з поліпотентними властивостями. 

Отримано фундаментальні дані, що розкривають механізми підвищення інтерфероном чутливості злоякісних клітин до протипухлинних препаратів різного походження, що відкриває перспективи його застосування в схемах лікування хворих на рак, в тому числі, і при метрономних режимах терапії. Розроблено і впроваджено підходи до пригнічення злоякісності пухлинних клітин з використанням в якості модифікатора інтерферона. Зокрема, вперше доведена роль цитокіну як інгібітора епітеліально-мезенхімального переходу пухлинних клітин.

Про світовий рівень розробки свідчать значна поширеність застосування інтерферону як імуномодулюючого та протипухлинного цитокіну в комплексних схемах лікування хворих на рак. Розкриття нових механізмів дії відомого цитокіну та застосування його як інгібітора злоякісного фенотипу пухлинних клітин відкриває нові можливості використання інтерферону в комплексній терапії хворих на рак в якості протипухлинного засобу з невисокою вартістю. Зазначене сприятиме підвищенню ефективності лікування та покращенню якості життя онкологічних хворих.

 

Кількість публікацій: 101, в т.ч. за темою роботи 14 статей, отримано патент, загальна кількість посилань на публікації автора  13 (згідно баз даних Scopus), h-індекс = 3.