Ви є тут

"Правова доктрина України" в 5-ти томах


Номер роботи - P 14 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національною академією правових наук України.

Автори: Єрмолаєв В.М., Кучерявенко М.П., Луць В.В., Орлюк О.П., Прилипко С.М., Рабінович П.М., Селіванов А.О., Шепітько В.Ю., Щербина В.С.

Том 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с.;

Том 2. Публічно-правова доктрина України / за заг. ред. Ю. П. Битяка. – 864 с.;

Том 3. Доктрина приватного права України / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с.;

Том 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 848 с.;

Том 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова – 1240 с.

Авторами досліджено історико-теоретичні та методологічні проблеми формування та розвитку правової доктрини України, проблем удосконалення її конституційних засад, змісту адміністративного, фінансового, міжнародно-правового, інформаційного, цивільного, сімейного, житлового, трудового, міжнародного приватного права, ґрунтовний аналіз актуальних питань розвитку господарського, аграрного, земельного, екологічного права України. Визначено найбільш гострі проблеми сучасного кримінального права, кримінології, кримінального процесу, права судового, кримінально-виконавчого та криміналістики.

Наукова новизна видання зумовлюється тим, що з урахуванням досягнень світової теоретико-правової думки, досліджується національна правова доктрина України як певний вид юридичного дослідження, яке застосовує особливий метод, що полягає в систематичному, аналітико-оціночному поясненні істотного змісту права, детально аналізується особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права, визначаються перспективи та основні напрямки подальшого розвитку правової доктрини України.

Нові знання та позиції, висвітлені в роботі, знайшли своє вираження у проектах законів "Про прокуратуру", "Про Державне бюро розслідувань", "Про запобігання та протидію корупції", "Про вищу освіту", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про атестацію наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації", "Про заборону вибіркового правосуддя", "Про адміністративні послуги", "Про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру", "Про наукову і науково-технічну експертизу", "Кодекс суддівської етики" та у проектах Трудового кодексу України, Ядерного кодексу України та Інноваційного кодексу України, тощо.

Результати наукового дослідження широко впроваджені в освітянську діяльність, використані для вдосконалення практично-юридичної діяльності, зокрема для співробітників правоохоронних органів видано науково-практичний посібник "Довідник слідчого", а для народних депутатів України – "Посібник для народних депутатів України: конституційний контроль і офіційне тлумачення в діяльності Конституційного Суду України".

Кількість публікацій: 76 монографій, 500 статей, 32 енциклопедії, 84 підручника та навчальних посібника, 28 науково-практичних коментарів до законодавства. Отримано 8 авторських свідоцтв та патентів. За даною тематикою захищено 9 докторських та 9 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося 12 жовтня 2015 року о 12.00 годині на засіданні Вченої ради в залі засідань  Національного  педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова за адресою: вул. Пирогова, 9, м. Київ.

 Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.