Ви є тут

"Правова доктрина України" в 5-ти томах


Номер роботи - P 27 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Національною академією правових наук України.

 Автори: д.ю.н. Барабаш Ю.Г., д.ю.н. Колодій А.М., д.ю.н. Кучерявенко М.П., д.ю.н. Прилипко С.М., д.ю.н. Селіванов А.О., д.ю.н. Шепітько В.Ю., д.ю.н. Шило О.Г., д.ю.н. Щербина В.С.

Том 1. Загальнотеоретична та історична юриспруденція / за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с.;

Том 2. Публічно-правова доктрина України / за заг. ред. Ю. П. Битяка. – 864 с.;

Том 3. Доктрина приватного права України / за заг. ред. Н. С. Кузнєцової. – 760 с.;

Том 4. Доктринальні проблеми екологічного, аграрного та господарського права / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. – 848 с.;

Том 5. Кримінально-правові науки в Україні: стан, проблеми та шляхи розвитку / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова – 1240 с.

 Авторами вперше у вітчизняній науковій думці на рівні п’ятитомної колективної монографії, з урахуванням досягнень світової теоретико-правової думки, досліджується національна правова доктрина України на підставі застосування особливих методів, які полягають у систематичному, аналітико-оціночному поясненні істотного змісту права, детально аналізуються особливості, проблеми та суперечності окремих галузей вітчизняного права, визначаються перспективи та основні напрямки подальшого розвитку правової доктрини України. Сформульовані висновки та пропозиції використовуються для розробки проектів нормативно-правових актів.

Зокрема, нові знання та позиції, висвітлені в роботі, знайшли своє вираження більше ніж у 30 проектах законів та кодексів. Результати монографічного дослідження знайшли своє практичне впровадження в багатьох експертних висновках, зауваженнях та пропозиціях, розроблених на замовлення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду, Конституційного Суду України, інших центральних та місцевих органів державної влади.

 Результати дослідження використані для вдосконалення практично-юридичної діяльності, зокрема для співробітників правоохоронних органів, суддів Конституційного Суду України, народних депутатів України було видано 9 науково-практичних посібників.

 Кількість публікацій: 87 монографій, 84 підручники, 586 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 5842 (згідно з базою даних Google Scholar), h-індекс = 37. За даною тематикою захищено 8 докторських та 8 кандидатських дисертацій.