Ви є тут

Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив


Номер роботи - M 35 ПОДАНА

Автори:

 


Улучшение топливной экономичности и экологических показателей дизеля при использовании биодизельных топлив


Автор: Павловский М.В.


 


 


The improvement of fuel efficiency and environmental charactaristics of diesel by using biodiesel


Author: Pavlovsky M. 


 

 Автор: Павловський М.В., к.т.н.

 Представлена Національним транспортним університетом

  Авторами встановлено, що оптимізація фізико-хімічних властивостей сумішевих біодизельних палив є одним із ефективних шляхів поліпшення паливної економічності, зниження токсичності ВГ та підвищення енергетичних показників дизелів. Це досягається забезпеченням необхідних фізико-хімічних властивостей сумішевих біодизельних палив (тобто адаптацією біодизельних палив до дизелів, що перебувають в експлуатації)..

Уточнено математичну модель руху автомобіля в режимах модифікованого Європейського їздового циклу для дослідження екологічних показників та паливної економічності дизеля за роботи на штатному та сумішевих біодизельних паливах.

Проведено розрахункові дослідження впливу добавок метилового ефіру ріпакової олії до дизельного палива на екологічні та паливно-економічні показники роботи автомобіля.

Проведено порівняльні випробування автомобіля Škoda Octavia 1.9 Tdi з дизелем VAG ASV 1.9 Tdi за Європейським їздовим циклом на моделюючому роликовому стенді за роботи на штатному та сумішевих біодизельних паливах.

За результатами досліджень встановлено, що сумарні масові викиди  зведені до оксиду вуглецю, в модифікованому Європейському їздовому циклі за роботи на двокомпонентному біодизельному паливі збільшуються на 0,68%, а за роботи на трикомпонентному - зменшуються на 8,22% в порівнянні з аналогічним показником за роботи двигуна на штатному дизельному паливі, на 2,46% знижується витрата теплоти на виконання еквівалентної роботи в порівнянні з аналогічним показником за роботи двигуна на двокомпонентному біодизельному паливі.

 Кількість публікацій: 19, в т.ч. за темою роботи 14 статей, отримано 2  свідоцтва про реєстрацію авторського правва на твір.