Ви є тут

Поліоксовольфрамати з двозарядними катіонами s-, p- та d-металів


Номер роботи - M 69 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Полиоксовольфраматы с двухзарядными катионами s-, p- и d-металлов


Автор:Радио С.В.


 


 


Polyoxotungstateswith doubly-charged cationsofs-, p-and d-metals


 Authors:Radio S.V.


 

Автор: Радіо С.В., к.х.н.

 

Представлена Донецьким національним університетом

 

Мета роботи - встановлення кількісних характеристик рівноваг між ізополівольфрамат-аніонами, розробка умов синтезу й дослідження будови та властивостей солей двозарядних катіонів s-(Са, Sr, Ba), p-(Pb) та d-(Co, Ni) металів із ізополівольфрамат-аніонами.

Вперше запропоновано схему перетворень і побудовано діаграми розподілу ізополівольфрамат-аніонів у підкислених водних розчинах за різних температур, розраховано концентраційні та термодинамічні константи утворення та стандартні термодинамічні функції утворення ΔG0f, ΔН0f, S0 поліаніонів. Розроблено методики синтезу 18 нових ізополівольфраматів із двозарядними катіонами s-, p- та d-металів; структурно охарактеризовано Sr4.50H[W12O40(OH)2]∙30H2O, що є третьою відомою сполукою з аніоном H[W12O40(OH)2]9–, Na4[Ni(OH)6W6O18]∙16H2O та показано ізоструктурність нових кобальт та ніколпаравольфраматів Б М5[W12O40(OH)2]∙37H2O (M = Co, Ni). Виявлено новий структурний тип поліоксовольфраматів із оригінальним катіонним, аніонним впорядкуванням та порожнинами в структурі.

Отримано нові термодинамічні характеристики утворення ізополівольфрамат-аніонів та раціональний метод прогнозування та розробки умов синтезу нових поліоксовольфраматів із двозарядними катіонами s-, p- та d-металів. Термодинамічні константи утворення та стандартні термодинамічні функції утворення поліаніонів можуть бути включеними до бази даних Standard Reference Data (NIST, USA), а результати рентгеноструктурних досліджень 5 нових сполук депоновано в Міжнародному банку структур неорганічних сполук ICSD Database(Karlsruhe, Germany) в вигляді CIF-файлів та можуть використовуватись як довідковий матеріал. Нові композиції на основі біоактивного кальцій гідроксиапатиту, модифікованого Cа5[W12O40(OH)2]∙30H2O, можна використовувати в клінічній стоматології.

 

Кількість публікацій:47, в т.ч. 22 статті, 23 тези доповідей, загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 3,  2 патенти.