Ви є тут

Підвищення рівня екологічної безпеки теплохолодозабезпечення будівель шляхом збалансованого використання альтернативних та традиційних джерел енергії


Номер роботи - M 81 ПОДАНА

Автор: Воскобойнікова Н.О., к.т.н.

Представлена Чорноморським державним університетом імені Петра Могили

Метою роботи є підвищення рівня екологічної безпеки теплохолодозабезпечення будівель шляхом перерозподілу енергії між альтернативними і традиційними джерелами.

Запропоновано індикатори екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення, які чутливі до співвідношення потоків енергії між альтернативними і традиційними джерелами.

 Отримали подальший розвиток методичні засади формування комплексного індексу екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення, який базується на обгрунтованих індикаторах та враховує різнорідність впливів даних систем на навколишнє середовище і цінність різних компонентів довкілля для людини.

Удосконалено математичну модель перерозподілу енергії в системах теплохолодозабезпечення між альтернативними і традиційними джерелами, яка дозволяє оптимізувати параметри систем теплохолодозабезпечення за показником індексу екологічної безпеки збалансованим поєднанням різних альтернативних джерел енергії в системі та обсягів заміщення традиційних джерел альтернативними.

Створено алгоритм підвищення екологічної безпеки процесу теплохолодозабезпечення шляхом перерозподілу вітрової і сонячної енергії між підсистемами гарячого водопостачання, опалення, кондиціювання й очистки води з максимальним рівнем заміщення традиційних ресурсів альтернативними.

 Виконано моделювання індексів екологічної безпеки для систем різних типів у природно-кліматичних умовах південного регіону. Вирішено оптимізаційну задачу на прикладі процесу теплохолодозабезпечення окремої житлової будівлі. Оцінено можливість підвищення екологічної безпеки існуючих на території Миколаївської області систем за рахунок оснащення їх вітровими та сонячними установками.

Кількість публікацій: 38, у т.ч. за темою роботи - 28 з них 18 наукових статей (1 -  у закордонному виданні), 17 тез доповідей,  1 методичні рекомендації, отримано 2 патенти.