Ви є тут

Підвищення ефективності функціонування машинно-тракторних агрегатів з розробкою геоінформаційних моделей полів


Номер роботи - M 87 ПОДАНА

Автори:

 


Повышение эффективности функционирования машинно-тракторных агрегатов с разработкой геоинформационных моделей полей"


Автор: Сербий В.К.


 


Increase efficiency of functioning mashine-tractors units with working out geoinformation models of fields"


Author: Serbiy V.


 

Автор: Сербій В.К., к.т.н.

Представлена Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого.

 Розроблено наукові засади та методологію імітаційного моделювання функціонування машинно-тракторних агрегатів на базі геоінформаційних та навігаційних систем в керованому землеробстві. Доведено умови ефективного функціонування МТА, які виключають невідповідність значень наведених у довідниках та технологічних картах.

Розроблено і впроваджено для автоматизації робочого місця агронома додаткову систему автоматизованого моделювання під конкретно задані польові умови з застосуванням геоінформаційних моделей полів.

Економічний ефект від впровадження імітаційної моделі роботи агрегату склав 47 грн/га на одну технологічну операцію.

Кількість публікацій: 24, в т.ч. за темою роботи 14 статей (5 у зарубіжних виданнях),  отримано 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.