Ви є тут

Особливості обміну речовин та розвиток їх порушень у високопродуктивних корів за різних періодів утримання та фізіологічних станів


Номер роботи - M 5 ПОДАНА

Автори:

 


Особенности обмена веществ и развитие их нарушений у высокопродуктивных коров в зависимости от периодов содержания и физиологического состояния”.


Автор:Симонов М. Р.


 


Peculiarities of metabolism and development of metabolic disturbances in high-yeild cows at the different keeping periods and in different physiological states.


Authors: Simonov M. R.


 

Автор: Сімонов М.Р., к.в.н.

Представлена Інститутом біології тварин НААН України.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач комплексного вивчення  особливостей регуляції метаболізму у клінічно здорових та хворих на кетоз високопродуктивних молочних корів.

 На основі проведених комплексних досліджень отримано нові дані вуглеводного, білкового, мінерального обмінів та змін у гормональному статусі та антиоксидантній системі у клінічно-здорових високопродуктивних молочних корів, які знаходились на різних фазах лактації у зимово-стійловий та літньо-пасовищний періоди, а також хворих на кетоз.

Отримані результати змін показників вуглеводного обміну свідчать про напруженість компенсаторних механізмів організму молочних корів після отелення та на піку лактації, спрямованих на вирівнювання дефіциту обмінної енергії, що виражається у збільшенні синтезу кортизолу, який посилює глюконеогенез та зниженні інсуліну.

Комплексне дослідження вмісту гормонів у плазмі крові дозволило встановити шляхи перерозподілу обмінної енергії при формуванні лактаційної домінанти. Зокрема, було встановлено, що у перші тижні лактації у плазмі крові високопродуктивних молочних корів зростає вміст пролактину, окситоцину, кортизолу, тиреотропного гормону та паратгормону. Водночас вміст гормонів у крові, які синтезує щитоподібна залоза (трийодтиронін, тироксин, кальцитонін) був низьким. Вперше було встановлено амінокислотний склад плазми крові здорових та хворих на кетоз корів.

Запропоновано нові підходи оцінювання інтенсивності обміну речовин у високопродуктивних молочних корів за різних фаз лактації у зимово-стійловий та літньо-пасовищний періоди. Результатиекспериментальних досліджень показників вуглеводного, білкового, мінерального обмінів, гормонального статусу та активності антиоксидантної системи хворих корів поглиблюють наукові уявлення про етіологію та патогенез кетозу.

Результати циклу мають значення для ветеринарної медицини і можуть використовуватися як теоретична основа для розробки інформативних діагностичних тестів та ефективних методів корекції патології обміну речовин.

 

.Кількість публікацій:  37, в т.ч.  за темою роботи 1 довідник, 14  статей, 3 тези доповідей.