Ви є тут

Оцінювання параметрів гармонічного сигналу в умовах дії завад


Номер роботи - M 27 ПОДАНА

Автори:

 


Оценивание параметров гармонического сигнала в условиях действия помех


Автор:


Чирка Ю.Д.


 


 


Parameter estimation of harmonic signal in terms of interference


Author:


Chyrka  Y. D


 

Автор: Чирка Ю.Д.

 Представлена Національним авіаційним університетом

 В роботі вирішено проблему підвищення ефективності інформаційно-вимірювальних систем при оцінюванні  параметрів гармонічного сигналу інфранизької частоти, яка досягається з одного боку підвищенням точності самих оцінок, а з другого боку перевіркою отриманих значень на наявність грубих похибок, що можуть провокувати збої в системі.

Запропоновано та досліджено ітераційний алгоритм оцінки параметрів гармонічного сигналу та постійної складової з використанням інформації про періодичний характер функції правдоподібності.

Запропоновано та досліджено процедуру обробки отриманих значень оцінки частоти, що базується на використанні процедури цензурування  шляхом введення штрафної функції.

Запропоновані у роботі методи оцінювання представляють собою значний теоретичний та практичний інтерес при проектуванні інформаційно-вимірюваних систем різного призначення, та дозволять зменшити похибки вимірювання гармонічних сигналів та контролювати інформаційні збої в системах.

Кількість публікацій: 10, в т.ч. 3  статті, 7 тез доповідей, отримано патент