Ви є тут

Оцінка екологічних наслідків радіаційних аварій з метою формування та реалізації стратегії ремедіації забруднених радіонуклідами територій


Номер роботи - P 25 ПОДАНА

Представлено Національним університетом біоресурсів і природокористування України

Автори:д.б.н. Гудков І.М., д.с-г.н. Романчук Л.Д., д.б.н. Жданова Н.М., д.б.н. Тугай Т.І., д.с-г.н. Хомутінін Ю.В., к.б.н.  Лазарєв М.М., к.б.н. Левчук С.Є., к.т.н. Процак В.П.  

Метою роботи є теоретичне обґрунтування та узагальнення практичного досвіду подолання радіоекологічних наслідків радіаційних аварій та розробка фундаментальних основ ремедіації та повертання до використання територій, у першу чергу сільськогосподарських угідь, забруднених радіонуклідами.

Авторами створено наукові підходи щодо оцінки радіоекологічної ситуації на забруднених радіонуклідами територіях зі складним просторовим розподілом радіонуклідів. Розроблено математичні моделі перерозподілу радіоактивності в екосистемах у віддалений після аварії на Чорнобильській АЕС період та запропоновані шляхи модифікації та прийоми прогнозування рівнів радіонуклідного забруднення продукції рослинництва, тваринництва та продуктів харчування, сформульовано основні проблеми ремедіації забруднених територій та шляхи їх вирішення.

Сформовано базові концептуальні засади застосування агро - та біотехнологій (контрзаходів) у галузі рослинництва, тваринництва та первинної переробки продукції з метою отримання на забруднених радіонуклідами територіях продукції з мінімальним вмістом радіонуклідів.   

Реалізовано низьку радіозахисних прийомів у галузі рослинництва і тваринництва, що дозволило знизити рівень радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції від 2 до 10 разів.

На прикладі вивчення радіоекологічних наслідків найкрупнішої радіаційної аварії на Чорнобильській АЕС викладено наукові основи та практичні підходи до ремедіації та повертання до використання територій, забруднених радіонуклідами внаслідок великих радіаційних та ядерних інцидентів, які покладені в основу ремедіації територій після аварії на Фукушимі. 

Кількість публікацій: 7 монографій (3 – видані за кордоном), 10 підручників та навчальних посібників, 220 статей (120  –у зарубіжних виданнях).Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складає відповідно: Web of Science – 1130/20; Scopus – 1239/21; Google Scholar – 2343/28.  За даною тематикою захищено 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій.